Regulamin

Zawody Grand Prix Polski w Pool Bilard Brześć – Słomka Ptysiowa POL TOUR są najważniejszym, polskim cyklem sportowym. Ich właścicielem jest firma Mak Marketing z Kielc, a Polski Związek Bilardowy nadaje im rangę ogólnopolskiego turnieju rankingowego. W ciągu roku odbywa się 7 imprez, w tym po dwie w odmianę 8-bil i 10-bil oraz trzy w odmianę 9-bil. Jeden turniej w odmianę 10-bil – Polish Open – jest jednocześnie zaliczany do klasyfikacji międzynarodowej – Dynamic Best of the East, turniej w 9-bil lub 10-bil do punktacji Baltic League.

Zawodnicy w turniejach POL TOUR zdobywają punkty rankingowe do klasyfikacji Polskiego Związku Bilardowego. Wysokości punktów określa oddzielny regulamin przyjęty przez Polski Związek Bilardowy. 24 najlepszych w rankingu rocznym zakwalifikuje się do finału mistrzostw Polski w 2015 roku.

Uwaga!!! Do rankingu 2015 zalicza się najlepsze wyniki z 6 turniejów GPP w Pool Bilard POL TOUR. Najsłabszy wynik jest wykreślany.

Nagrody: w każdym turnieju w 9-bil, 10-bil i 8-bil wypłacane są nagrody finansowe oraz przyznawany puchar oraz medale. Nagrody finansowe rozdzielane są w następujący sposób:

  • 1 miejsce – 1.600 zł,
  • 2 miejsce – 900 zł,
  • 3-4 miejsce – 500 zł,
  • 5-8 miejsce – 200 zł,
  • 9-16 miejsce – 80 zł

Od nagrody powyżej 755 zł zostanie, zgodnie z polskim prawem, potrącony podatek w wysokości 10%. W zawodach Polish Open – Dynamic Best of the East wysokość nagród i ich podział będzie regulowany zgodnie z decyzją organizatora. W każdym turnieju zwycięzca otrzyma puchar, a czterech najlepszych medale. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe. Nagrody będą wypłacane po zakończeniu meczu finałowego, chyba że dyrektor turnieju zadecyduje inaczej.
Osoba zgłaszająca się po nagrodę musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną). Brak takiego dokumentu zwalnia organizatora od wypłaty nagrody. Przepada również nagroda, której zawodnik nie pobrał w danym turnieju (np. opuścił miejsce gier nie czekając na wypłatę nagród).
Odbiór nagrody potwierdzany jest na protokole odbioru nagród.

Nagrodą główną za zwycięstwo w polskim rankingu 2015 będzie kwota 10.000 złotych. Nagrodą dodatkową będzie kwota 2.500 złotych dla klubu, który wyśle na 7 zawodów cyklu największą liczbę zawodników. Liczba zawodników biorących udział w każdej z imprez będzie sumowana. Np. z klubu Duet zagrały – w Łodzi – 4 osoby, w Kętrzynie – 3 os., … Kielcach – 5 os. W sumie 12 osób. Sumujemy ilość startujących. Nie ma znaczenia, że nazwiska graczy będą się powielały.

W przypadku wykrycia u zawodnika stosowania niedozwolonych środków (doping) automatycznie traci on prawo otrzymania wszelkich nagród, a otrzymane od momentu kontroli zobowiązany jest zwrócić. W przypadku stwierdzenia stosowania dopingu w roku 2015 nie przysługuje mu również korzystanie z dofinansowania do startów, które gwarantował PZBil.

Opłata startowa wynosi: 60 zł dla kobiet i juniorów młodszych (max. 16 lat), 80 zł dla zawodników z licencją i kartą prawa do gry PZBil ważną na rok 2014, 100 zł – dla pozostałych. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy zajmują pierwsze cztery miejsca w rankingu Polski. Mak Marketing może przyznać dodatkowe bezpłatne miejsca.

Uczestnicy:

Uczestnikami zawodów mogą być osoby zrzeszone w Polskim Związku Bilardowym lub w sportowych organizacjach skupionych w EPBF, EBC bądź innej federacji kontynentalnej oraz osoby niezrzeszone. Warunkiem startu w turnieju jest zgłoszenie się w określonej regulaminem formie i czasie, a po przyjęciu na listę uczestników dokonanie opłaty startowej.

Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które działają na szkodę turnieju, sponsorów i organizatora oraz zachowały się w sposób naruszający niniejszy regulamin lub zalegają z opłatami na rzecz Mak Marketing lub PZBil. Na wniosek klubu – gospodarza lub Mak Marketing wykluczone z udziału mogą być także inne osoby, które naruszyły zasady panujące w klubie.

Decyzję o wykluczeniu podczas zawodów podejmuje dyrektor cyklu lub sędzia główny. W przypadku osób posiadających licencję Polskiego Związku Bilardowego lub będącymi jego działaczami sprawę automatycznie rozpatruje Komisja Dyscyplinarna PZBil. Szczegóły postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny PZBil. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia osobie wykluczonej z zawodów nie przysługują żadne roszczenia cywilne wynikające z podjętych decyzji.

Zgłoszenia do zawodów:

Do każdego turnieju organizator dopuszcza taką liczbę sportowców, która pozwala rozegrać zawody w zaplanowanym czasie – maksymalnie 2 dni. Głównymi kryteriami są ilość stołów oraz czas dysponowania nimi do gry. Ilość dopuszczonych do gier nie może być jednak mniejsza niż 64 osoby. W tej grupie osoby zajmujące miejsca od 1 do 40 z rankingu Polskiego Związku Bilardowego mają zapewniony start, jeżeli tylko zgłoszą swój udział na 10 dni przed zawodami.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej. W dalszej części lista będzie uzupełniana przez Mak Marketing uwzględniając poziom sportowy zawodników, ich atrakcyjność dla sponsorów i turnieju oraz wnioski klubu goszczącego imprezę. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze Mak Marketing i na stronie internetowej www.makmarketing.pl. Zawodnik lub Klub, który dokonał zgłoszenia na listę startową i nie zgłosił nieobecności na 3 dni przed zawodami, zobowiązany jest do pokrycia opłaty startowej + kary finansowej w wysokości 100 zł, nawet w przypadku niestawienia się zawodnika na zawody. Brak takiej zapłaty może spowodować wykluczenie z turnieju wszystkich osób zgłoszonych z danego klubu. Lista osób wykluczonych z udziału w turniejach Pol Tour 2015 będzie umieszczona na stronie www.makmarketing.pl. Kary będą wpłacane na rachunek Mak Marketing.

System gier ustalony jest w zależności od odmiany gry.

a) w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil:
Rozgrywki prowadzone są systemem podwójnej przegranej, a następnie pucharowo do 6-8 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz 7-9 wygranych partii w 9-bil. W drugiej fazie turnieju – pucharowej pozostaje najlepszych 16-32 zawodników, którzy zostają rozstawieni i rozlosowani do pierwszej rundy pucharowej. W przypadku wyłonienia 24 osób, w pierwszej rundzie pucharowej 8 zawodników, wybranych losowo otrzyma wolny los. Zawody do końca zostają rozgrywane systemem pucharowym. Mecze prowadzone są do 6 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz do 7 wygranych partii w 9-bil.
Zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej dyrektor turnieju lub sędzia główny określi zasady rozbicia – przemienne lub rozbija zwycięzca i dystans meczu.
W przypadku meczów nagrywanych dla telewizji Mak Marketing może zmienić ilość partii w tych meczach.

b) w turnieju POLISH OPEN:
Jeżeli organizator nie dokona zmiany systemu gier, to:
w pierwszej fazie, w grach grupowych uczestniczy 48-128 zawodników. W rywalizacji systemem każdy z każdym, po dwóch najlepszych z każdej grupy awansuje do drugiej fazy turnieju. Następnie zawody prowadzone są systemem pucharowym. Punkty rankingowe liczone są w ten sam sposób jak w pozostałych turniejach POL TOUR. Dodatkowo zawodnik otrzymuje punkty do rankingu Dynamic Best of the East 2015.

Dystans w poszczególnych fazach turnieju (ilość partii) może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się technicznych możliwości terminowego przeprowadzenia zawodów.

Kary za przegranie meczu walkowerem

Przegranie jednego meczu walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– sędzia wpisuje zwycięstwo przeciwnika „do zera”,
– kara finansowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnego pojedynku.
W przypadku, gdy był to ostatni pojedynek, zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty przed udziałem w kolejnych zawodach organizowanych przez PZBil lub Mak Marketing.

Przegranie meczu walkowerem w fazie pucharowej – kara finansowa w wysokości 100 zł.

Brak opłaty kary finansowej wiąże się z pozbawieniem zawodnika prawa startu we wszystkich zawodach organizowanych przez PZBil, w tym: Polska Liga Bilardowa, Grand Prix Polski, Amator Challenge, Junior Tour. Lista osób, które nie dokonały opłaty za kary zostanie umieszczona na stronie www.makmarketing.pl.

Wszystkie kwoty za walkowery wpłacane są do kasy lub na konto Mak Marketing. W przypadku, gdy zawodnikowi przysługuje nagroda wynikająca z wygrania meczów w turnieju, Mak Marketing ma prawo pokryć z tej kwoty całość lub część kary finansowej.

Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:

W każdym turnieju zostaje rozstawionych 16-32 najlepszych zawodników z rankingu PZBil. Obowiązuje zasada równości siły sportowej. Pozostali zawodnicy będą w drodze losowania. Mak Marketing może w przypadku zawodników zagranicznych przeprowadzić dodatkowe losowanie, starając się rozstawić najlepszych z rankingu PZBil oraz zawodników zagranicznych.
W przypadku wycofania się zawodnika rozstawionego po zamknięciu list startowych w jego miejsce zostanie wprowadzony zawodnik w drodze losowania. W przypadku POLISH OPEN o rozstawieniu decyduje ranking Dynamic Best of the East.

Limit czasu:

W każdym meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 35 sekund. Raz w partii zawodnik może poprosić o dodatkowe 10 sekund, podając głosem komendę „czas”. Pomiaru czasu, gdy nie ma sędziów, dokonują sobie wzajemnie zawodnicy grający przy stole. Start zegara następuje w chwili, gdy zawodnik nie będący przy podejściu lub je tracący usiądzie na miejscu wyznaczonym dla niego na czas gry lub zakończył wykonanie poprzedniego uderzenia. Mierzący czas na wykonanie uderzenia po upływie 25 sekund podaje komendę „czas” sygnalizując, że na wykonanie strzału zostało 10 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania popełnia faul.
W trakcie turnieju zawodnikom przysługuje przerwa w grze 5 minut tzw. „time out”. Zawodnik może skorzystać z niego tylko w przerwie pomiędzy partiami, przed swoim rozbiciem lub gdy gry są prowadzone w oparciu o zasadę „rozbija zwycięzca” w przerwie pomiędzy partiami. Dyrektor turnieju lub sędzia główny może skasować prawo do „time out” w meczach telewizyjnych. Szczegóły o ewentualnym wprowadzeniu lub skasowaniu „time out” podaje na każdej imprezie dyrektor turnieju (cyklu) lub upoważniony przez niego sędzia główny.

Stoły:

Zawody cyklu POL TOUR muszą być zorganizowane w klubach posiadających minimum 8 stołów 9-stopowych. Wszystkie finały odbędą się na stole 9-stopowym produkcji firmy WiK lub na innym stole wybranym przez organizatora. Zasada nie dotyczy turnieju Polish Open zaliczanego do Dynamic Best of the East.

Strój do gry:

W cyklu POL TOUR obowiązuje bilardowy strój sportowy. Zawodnicy dopuszczeni zostaną do gry tylko wówczas, gdy ubrani będą w: wizytowe buty i spodnie prasowane z kantem (wykluczone jeansy i spodnie sztruksowe), koszulkę polo lub wizytową koszulę o jednolitym kolorze. Koszula musi być wpuszczona do spodni. Zawodników obowiązuje posiadanie naklejki z nazwą turnieju i logo sponsorów. Naklejkę w cenie 2 złote zapewnia Mak Marketing. O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor cyklu. W meczach 1/2 finału i finale zawodników obowiązuje strój sportowy „A” – koszula + muszka lub krawat + kamizelka. O charakterze strojów decydować będą regulaminy wydawane przed każdym z turniejów lub decyzje dyrektora cyklu bądź turnieju.

Hotel turniejowy:

Mak Marketing może ustanowić obowiązek zakwaterowania zawodników w „hotelu turniejowym”. Zwolnione z tego obowiązku są osoby zamieszkujące w województwie, w którym odbywa się turniej. Zwolnienia z obowiązku zakwaterowania może dokonać dyrektor turnieju lub osoba przez niego wyznaczona. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu może nie zostać dopuszczony do wzięcia udziału w turnieju lub zostać obciążony większą opłatą startową.

Niesportowe zachowanie:

W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika sędzia główny turnieju lub przedstawiciel Mak Marketing może podjąć decyzję o dyskwalifikacji go z poszczególnych zawodów, a dyrektor cyklu wykluczyć go z udziału w całej rywalizacji POL TOUR w 2015 roku i skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Niesportowe zachowanie może być orzeczone w czasie od rozpoczęcia zawodów aż do ich zakończenia. Może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią np. w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia itp. Za niesportowe zachowanie uważa się także spożywanie przez zawodnika w trakcie trwania gier alkoholu bądź prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy czy palenie papierosów w czasie meczu.
Szczególnie rygorystycznie zostaną rozpatrywane sprawy: „ustawiania” meczów, nadużycia alkoholu i zażywania środków dopingowych. W dwóch pierwszych przypadkach wniosek – opinia sędziego głównego będzie głównym dowodem w sprawie. Nie jest wymagane badanie alkomatem lub udowadnianie „ustawienia” meczu. W trzecim przypadku sędzia główny wspólnie z inną osobą funkcyjną podczas turnieju może odsunąć zawodnika od gry. Tutaj także nie jest wymagane badanie specjalistyczne, a powodem do takiej decyzji będzie zachowanie zawodnika mające znamiona reakcji po zażyciu narkotyków lub innych środków ujętych w wykazie zakazanych przez komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dyskwalifikacja zawodnika jest niezależnie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej obciążona karą w wysokości 300 zł.

Lider Rankingu:

Lider rankingu może występować w specjalnej koszulce lidera rankingu, na której umieszczone zostaną logo sponsorów zawodów oraz logo sponsorów zawodnika (klubowe, sponsora indywidualnego itp.). Koszulkę przygotuje organizator. Prawo gry w koszulce przysługuje tylko aktualnemu liderowi rankingu. Aktualny lider rankingu na wniosek organizatora lub PZBil musi być obecny na uroczystym otwarciu każdych zawodów. Organizator może odejść od używania koszulki lidera.

Karta zawodnika POL TOUR

Zawodnicy przystępujący do cyklu muszą wypełnić wniosek o „Kartę Sportową”, w której podają swoje dane oraz deklarują znajomość i przestrzeganie regulaminu zawodów. Otrzymują numerowaną, imienną Kartę Sportową Mak Marketing uprawniającą ich do udziału w zawodach, korzystania ze zniżek i promocji oferowanych przez Mak Marketing i partnerów cyklu POL TOUR. Karta wyrabiana jest jednorazowo. Zawodnik jest zobowiązany do zgłaszania zmian w swoim profilu podanym we wniosku do Karty Sportowej.

Wniosek o „Kartę Sportową”

Zawody Międzynarodowego Pucharu Polski – Polish Cup – Best of the East:

W zawodach tych zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski będą obowiązywały odrębne regulaminy dot. m.in. rozstawienia, opłaty startowej, systemu gier.

Postanowienia końcowe:

W trakcie zawodów wyłącznie Mak Marketing nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi do wyproszenia z sal gier i dyskwalifikacji w turnieju, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów. W takim przypadku dyrektor turnieju obowiązkowo kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. Wobec w/w jak i osób nie wymienionych Mak Marketing może podjąć inne sankcje przewidziane prawem lub zastosować zakaz wstępu na imprezy Mak Marketing. Może także wobec tych osób dochodzić odszkodowań finansowych za poniesione straty. W przypadku zakazu wstępu na imprezy sportowe sankcjonowane przez PZBil decyzję w tej sprawie będzie podejmował Związek. W przypadku zawodników ukaranych dyskwalifikacją obowiązuje przepis określający dla nich karę w wysokości 300 złotych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z obowiązkiem przestrzegania przez organizatora zasad bezpieczeństwa podczas trwania turnieju w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora. Liczba osób w sali gier będzie dostosowana do warunków technicznych panujących w poszczególnych miejscach rozgrywania turnieju.

PRAWA DO WIZERUNKU:

Mak Marketing ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.

Kielce, dnia 30 grudnia 2014 r.

Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński