Regulamin

Zawody Grand Prix Polski w Pool Bilard „POL TOUR” są najważniejszym, polskim cyklem sportowym. Ich właścicielem jest firma Mak Marketing z Kielc, a Polski Związek Bilardowy nadaje im rangę ogólnopolskiego turnieju rankingowego. W ciągu roku odbywa się 7 imprez, w tym po dwie w odmianę 8-bil i 9-bil oraz trzy w odmianę 10-bil. Jeden turniej w odmianę 10-bil – Polish Open – jest jednocześnie zaliczany do klasyfikacji międzynarodowej – Dynamic Best of the East, turniej w 9-bil lub 10-bil do punktacji Baltic League.

Zawodnicy w turniejach POL TOUR zdobywają punkty rankingowe do klasyfikacji Polskiego Związku Bilardowego. Wysokości punktów określa oddzielny regulamin przyjęty przez Polski Związek Bilardowy. 24 najlepszych w rankingu rocznym zakwalifikuje się do finału mistrzostw Polski w 2014 roku.

Uwaga!!! Do rankingu 2014 zalicza się najlepsze wyniki z 6 turniejów GPP w Pool Bilard WiK POL TOUR. Najsłabszy wynik jest wykreślany.

Nagrody: w każdym turnieju w 9-bil, 10-bil i 8-bil wypłacane są nagrody finansowe oraz przyznawany puchar oraz medale. Nagrody finansowe rozdzielane są w następujący sposób:

1. Za każdy wygrany mecz grupowy zwycięzca otrzymuje 10 zł.

2. Za wygrany mecz w fazie pucharowej zwycięzcy otrzymują:

Wariant 1 – tabela z udziałem 64 zawodników:
a/ w pierwszej rundzie – 20 zł,
b/ w drugiej rundzie – 25 zł,
c/ trzeciej rundzie – 50 zł,
d/ w ćwierćfinale – 150 zł,
e/ w półfinale – 250 zł,
f/ zwycięzca finału otrzymuje 300 zł.

Wariant 2 – z udziałem 32 zawodników:
a/ w pierwszej rundzie – 25 zł,
b/ w drugiej rundzie – 100 zł,
c/ w ćwierćfinale – 150 zł,
d/ w półfinale – 250 zł,
e/ zwycięzca finału otrzymuje 300 zł.

Zawodnik nie otrzymuje pieniędzy za mecze, które „wygrał” otrzymując wolny los. Od nagrody powyżej 755 zł zostanie, zgodnie z polskim prawem, potrącony podatek w wysokości 10%. W zawodach Polish Open – Dynamic Best of the East i Baltic League wysokość nagród i ich podział będzie regulowany zgodnie z decyzją organizatora. W każdym turnieju zwycięzca otrzyma puchar, a czterech najlepszych medale. Nagrody finansowe dla osób, które odpadły w grach grupowych będą wypłacane po zakończeniu meczów w grupach. Nagrody dla pozostałych będą wypłacane po zakończeniu meczu finałowego, chyba że dyrektor turnieju zadecyduje inaczej.
Osoba zgłaszająca się po nagrodę musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną). Brak takiego dokumentu zwalnia organizatora od wypłaty nagrody. Odbiór nagrody potwierdzany jest na protokole odbioru nagród.

Nagroda Główna i Nagroda Specjalna.

W 2014 roku Mak Marketing wspólnie ze sponsorami: WiK sp. z o.o., P.R.B „TOR” i ZPC „Brześć” dla zwycięzcy polskiego rankingu ufundowali nagrodę główną w postaci voucheru turystycznego o wartości 5.000 zł. Może być on wykorzystany w 2015 roku na zakup oferty w firmie Why not Travel (wycieczki, bilety lotnicze). Po raz pierwszy w historii cyklu zostaje ufundowana także Nagroda Specjalna w postaci voucheru turystycznego o wartości 1.500 zł., która będzie losowana wśród uczestników wszystkich turniejów GPP WiK POL TOUR w 2014 roku. Nie może jej otrzymać zwycięzca polskiego rankingu. Identycznie jak przy Nagrodzie Głównej operatorem będzie Why not Travel. Zwycięzca ma prawo wybrać produkt z oferty tej firmy.
Nagroda Główna zostanie przyznana po zakończeniu Mistrzostw Polski w Pool Bilard 2014, a Nagroda Specjalna po zakończeniu cyklu Grand Prix Polski WiK POL TOUR 2014. Mak Marketing opłaci należny od nagród podatek.

W przypadku wykrycia u zawodnika stosowania niedozwolonych środków (doping) automatycznie traci on prawo otrzymania wszelkich nagród, a otrzymane od momentu kontroli zobowiązany jest zwrócić. W przypadku stwierdzenia stosowania dopingu w roku 2014 nie przysługuje mu również korzystanie z dofinansowania do startów, które gwarantował PZBil.

Opłata startowa wynosi: 60 zł dla kobiet i juniorów młodszych (max. 16 lat), 80 zł dla zawodników z licencją i kartą prawa do gry PZBil ważną na rok 2014, 100 zł – dla pozostałych. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy zajmują pierwsze cztery miejsca w rankingu Polski. Mak Marketing może przyznać dodatkowe bezpłatne miejsca.

Uczestnicy:

Uczestnikami zawodów mogą być osoby zrzeszone w Polskim Związku Bilardowym lub w sportowych organizacjach skupionych w EPBF, EBC bądź innej federacji kontynentalnej oraz osoby niezrzeszone. Warunkiem startu w turnieju jest zgłoszenie się w określonej regulaminem formie i czasie, a po przyjęciu na listę uczestników dokonanie opłaty startowej.

Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które działają na szkodę turnieju, sponsorów i organizatora oraz zachowały się w sposób naruszający niniejszy regulamin lub zalegają z opłatami na rzecz Mak Marketing lub PZBil. Na wniosek klubu – gospodarza lub Mak Marketing wykluczone z udziału mogą być także inne osoby, które naruszyły zasady panujące w klubie.

Decyzję o wykluczeniu podczas zawodów podejmuje dyrektor cyklu lub sędzia główny. W przypadku osób posiadających licencję Polskiego Związku Bilardowego lub będącymi jego działaczami sprawę automatycznie rozpatruje Komisja Dyscyplinarna PZBil. Szczegóły postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny PZBil. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia osobie wykluczonej z zawodów nie przysługują żadne roszczenia cywilne wynikające z podjętych decyzji.

Zgłoszenia do zawodów:

Do każdego turnieju organizator dopuszcza taką liczbę sportowców, która pozwala rozegrać zawody w zaplanowanym czasie – maksymalnie 3 dni. Głównymi kryteriami są ilość stołów oraz czas dysponowania nimi do gry. Ilość dopuszczonych do gier nie może być jednak mniejsza niż 64 osoby. W tej grupie osoby zajmujące miejsca od 1 do 40 z rankingu Polskiego Związku Bilardowego mają zapewniony start, jeżeli tylko zgłoszą swój udział na 10 dni przed zawodami.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej. W dalszej części lista będzie uzupełniana przez Mak Marketing uwzględniając poziom sportowy zawodników, ich atrakcyjność dla sponsorów i turnieju oraz wnioski klubu goszczącego imprezę. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze Mak Marketing i na stronie internetowej www.makmarketing.pl. Zawodnik lub Klub, który dokonał zgłoszenia na listę startową i nie zgłosił nieobecności na 3 dni przed zawodami, zobowiązany jest do pokrycia opłaty startowej + kary finansowej w wysokości 100 zł, nawet w przypadku niestawienia się zawodnika na zawody. Brak takiej zapłaty może spowodować wykluczenie z turnieju wszystkich osób zgłoszonych z danego klubu. Lista osób wykluczonych z udziału w turniejach WiK Pol Tour 2013 będzie umieszczona na stronie www.makmarketing.pl. Kary będą wpłacane na rachunek Mak Marketing.

System gier ustalony jest w zależności od odmiany gry.

a) w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil:
W pierwszej fazie rozgrywki prowadzone są grupach. Gra będzie się odbywała systemem każdy z każdym, do 4-5 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz 5-6 wygranych partii w 9-bil. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje jeden duży punkt oraz zapisuje mu się wynik punktowy spotkania (małe punkty). Z każdej grupy do drugiej fazy turnieju awansuje 2-3 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby dużych i małych punktów decyduje wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zawodnikami. Gdyby wyłonienie najlepszych jeszcze wówczas było niemożliwe wyższą lokatę zajmie zawodnik wyżej sklasyfikowany w rankingu ogólnym PZBil. W drugiej fazie turnieju pozostaje najlepszych 32-64 zawodników wyłonionych z grup, którzy zostają rozstawieni i rozlosowani do pierwszej rundy pucharowej. W przypadku wyłonienia 60 osób zwycięzcy grup 1-4 w pierwszej rundzie pucharowej otrzymają wolny los. Zawody do końca zostają rozgrywane systemem pucharowym. Mecze prowadzone są do 6 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz do 7 wygranych partii w 9-bil.
Zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej dyrektor turnieju lub sędzia główny określi zasady rozbicia – przemienne lub rozbija zwycięzca i dystans meczu.
W przypadku meczów nagrywanych dla telewizji Mak Marketing może zmienić ilość partii w meczu finałowym.

b) w turnieju POLISH OPEN:
W pierwszej fazie, w grach grupowych uczestniczy 48-128 zawodników. W rywalizacji systemem każdy z każdym, po dwóch najlepszych z każdej grupy awansuje do drugiej fazy turnieju. Następnie zawody prowadzone są systemem pucharowym. Punkty rankingowe liczone są w ten sam sposób jak w pozostałych turniejach WiK POL TOUR. Dodatkowo zawodnik otrzymuje punkty do rankingu Dynamic Best of the East.

Dystans w poszczególnych fazach turnieju (ilość partii lub punktów) może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się technicznych możliwości terminowego przeprowadzenia zawodów.

Kary za przegranie meczu walkowerem

Przegranie jednego meczu walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– przegrana 0-4 lub 0-5,
– kara finansowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnego pojedynku.
W przypadku, gdy był to ostatni pojedynek w grupie, zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty przed udziałem w kolejnych zawodach organizowanych przez PZBil lub Mak Marketing.

Przegranie dwóch meczy walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– anulowanie wszystkich dotychczasowych wyników uzyskanych przez zawodnika,
– kara finansowa w wysokości 150 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnych zawodów, których organizatorem jest PZBil lub Mak Marketing.

Przegranie meczu walkowerem w fazie pucharowej – kara finansowa w wysokości 200 zł.

Brak opłaty kary finansowej wiąże się z pozbawieniem zawodnika prawa startu we wszystkich zawodach organizowanych przez PZBil, w tym: Polska Liga Bilardowa, Grand Prix Polski, Amator Challenge, Junior Tour. Lista osób, które nie dokonały opłaty za kary zostanie umieszczona na stronie.

Wszystkie kwoty za walkowery wpłacane są do kasy lub na konto Mak Marketing. W przypadku, gdy zawodnikowi przysługuje nagroda wynikająca z wygrania meczów w turnieju, Mak Marketing ma prawo pokryć z tej kwoty całość lub część kary finansowej.

Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:

Do gier grupowych zostaje rozstawionych 16-32 najlepszych zawodników z rankingu PZBil. Obowiązuje zasada równości siły sportowej. Pozostali zawodnicy przydzielani będą do grup w drodze losowania. Mak Marketing może w przypadku zawodników zagranicznych przeprowadzić dodatkowe losowanie, starając się kwalifikować do oddzielnych grup najlepszych z rankingu PZBil oraz zawodników zagranicznych.
W przypadku mniejszej liczby uczestników, niż możliwa do dopuszczenia do turnieju, zawodnicy w pierwszej kolejności będą dopisywani do grup, w których znajdują się liderzy rankingu. W przypadku wycofania się zawodnika rozstawionego po zamknięciu list startowych w jego miejsce zostanie wprowadzony zawodnik w drodze losowania. W szczególnych wypadkach zawodnik rozstawiony może wnioskować o przesunięcie jego gier na inny dzień, a tym samym pobawienie go prawa do zajmowania uprzywilejowanego miejsca w tabelach. Może się o to zwrócić, gdy w grę wchodzą starty kadry narodowej, ważne wydarzenia osobiste lub zawodowe. Wniosek swój musi udokumentować. Pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje, że gracz przydzielony do grup zostanie losowo. Jednak ostateczna decyzja pozostanie w gestii organizatora turnieju. W przypadku podania nieprawdziwych powodów (próbie oszustwa) przeciw zawodnikowi zostanie skierowany wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PZBil – jako niesportowe zachowanie. W przypadku POLISH OPEN o rozstawieniu decyduje ranking Dynamic Best of the East. Rozstawienie może ulec zmianie także w przypadku turnieju zaliczanego do Baltic League.

Limit czasu:

W każdym meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 35 sekund. Raz w partii zawodnik może poprosić o dodatkowe 10 sekund, podając głosem komendę „czas”. Pomiaru czasu, gdy nie ma sędziów, dokonują sobie wzajemnie zawodnicy grający przy stole. Start zegara następuje w chwili, gdy zawodnik nie będący przy podejściu lub je tracący usiądzie na miejscu wyznaczonym dla niego na czas gry lub zakończył wykonanie poprzedniego uderzenia. Mierzący czas na wykonanie uderzenia po upływie 25 sekund podaje komendę „czas” sygnalizując, że na wykonanie strzału zostało 10 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania popełnia faul.
W trakcie fazy grupowej turnieju zawodnikom nie przysługują żadne przerwy w grze tzw. „time out”. Odejście od stołu będzie traktowane jako rezygnacja z gry w danym meczu i zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do walkowera. O ewentualnym wprowadzeniu „time out” w fazie pucharowej decyduje dyrektor turnieju (cyklu) lub upoważniony przez niego sędzia główny.

Stoły:

Zawody cyklu POL TOUR muszą być zorganizowane w klubach posiadających minimum 8 stołów 9-stopowych. Wszystkie finały odbędą się na stole 9-stopowym produkcji firmy WiK lub na innym stole wybranym przez organizatora.

Strój do gry:

W cyklu POL TOUR obowiązuje bilardowy strój sportowy. Zawodnicy dopuszczeni zostaną do gry tylko wówczas, gdy ubrani będą w: wizytowe buty i spodnie prasowane z kantem (wykluczone jeansy i spodnie sztruksowe), koszulkę polo z emblematem klubu i PZBil lub wizytową koszulę o jednolitym kolorze oraz kamizelkę. Koszula musi być wpuszczona do spodni. Zawodników niezrzeszonych nie obowiązuje posiadanie emblematów klubowych, a zagranicznych posiadanie logo PZBil. O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor cyklu. W meczach 1/2 finału i finale zawodników obowiązuje strój sportowy „A” – koszula + muszka lub krawat + kamizelka. O charakterze strojów decydować będą regulaminy wydawane przed każdym z turniejów lub decyzje dyrektora cyklu bądź turnieju.

Hotel turniejowy:

Mak Marketing może ustanowić obowiązek zakwaterowania zawodników w „hotelu turniejowym”. Zwolnione z tego obowiązku są osoby zamieszkujące w województwie, w którym odbywa się turniej. Zwolnienia z obowiązku zakwaterowania może dokonać dyrektor turnieju lub osoba przez niego wyznaczona. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu może nie zostać dopuszczony do wzięcia udziału w turnieju lub zostać obciążony większą opłatą startową.

Niesportowe zachowanie:

W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika sędzia główny turnieju lub przedstawiciel Mak Marketing może podjąć decyzję o dyskwalifikacji go z poszczególnych zawodów, a dyrektor cyklu wykluczyć go z udziału w całej rywalizacji WiK POL TOUR w 2014 roku i skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Niesportowe zachowanie może być orzeczone w czasie od rozpoczęcia zawodów aż do ich zakończenia. Może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią np. w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia itp. Za niesportowe zachowanie uważa się także spożywanie przez zawodnika w trakcie trwania gier alkoholu bądź prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy czy palenie papierosów w czasie meczu.
Szczególnie rygorystycznie zostaną rozpatrywane sprawy: „ustawiania” meczów, nadużycia alkoholu i zażywania środków dopingowych. W dwóch pierwszych przypadkach wniosek – opinia sędziego głównego będzie głównym dowodem w sprawie. Nie jest wymagane badanie alkomatem lub udowadnianie „ustawienia” meczu. W trzecim przypadku sędzia główny wspólnie z inną osobą funkcyjną podczas turnieju może odsunąć zawodnika od gry. Tutaj także nie jest wymagane badanie specjalistyczne, a powodem do takiej decyzji będzie zachowanie zawodnika mające znamiona reakcji po zażyciu narkotyków lub innych środków ujętych w wykazie zakazanych przez komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dyskwalifikacja zawodnika jest niezależnie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej obciążona karą w wysokości 300 zł.

Lider Rankingu:

Lider rankingu może występować w specjalnej koszulce lidera rankingu, na której umieszczone zostaną logo sponsorów zawodów oraz logo sponsorów zawodnika (klubowe, sponsora indywidualnego itp.). Koszulkę przygotuje organizator. Prawo gry w koszulce przysługuje tylko aktualnemu liderowi rankingu. Aktualny lider rankingu na wniosek organizatora lub PZBil musi być obecny na uroczystym otwarciu każdych zawodów. Organizator może odejść od używania koszulki lidera.

Karta zawodnika POL TOUR

Zawodnicy przystępujący do cyklu muszą wypełnić wniosek o „Kartę Sportową”, w której podają swoje dane oraz deklarują znajomość i przestrzeganie regulaminu zawodów. Otrzymują numerowaną, imienną Kartę Sportową Mak Marketing uprawniającą ich do udziału w zawodach, korzystania ze zniżek i promocji oferowanych przez Mak Marketing i partnerów cyklu POL TOUR. Karta wyrabiana jest jednorazowo i kosztuje 8 złotych. Zawodnik jest zobowiązany do zgłaszania zmian w swoim profilu podanym we wniosku do Karty Sportowej.

Wniosek o „Kartę Sportową”

Zawody Międzynarodowego Pucharu Polski – Polish Cup – Best of the East – Baltic Leaque:

W zawodach tych zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski będzie obowiązywały odrębne regulaminy dot. m.in. rozstawienia, opłaty startowej, systemu gier.

Postanowienia końcowe:

W trakcie zawodów wyłącznie Mak Marketing nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi do wyproszenia z sal gier i dyskwalifikacji w turnieju, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów. W takim przypadku dyrektor turnieju obowiązkowo kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. Wobec w/w jak i osób nie wymienionych Mak Marketing może podjąć inne sankcje przewidziane prawem lub zastosować zakaz wstępu na imprezy Mak Marketing. Może także wobec tych osób dochodzić odszkodowań finansowych za poniesione straty. W przypadku zakazu wstępu na imprezy sportowe sankcjonowane przez PZBil decyzję w tej sprawie będzie podejmował Związek. W przypadku zawodników ukaranych dyskwalifikacją obowiązuje przepis określający dla nich karę w wysokości 300 złotych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z obowiązkiem przestrzegania przez organizatora zasad bezpieczeństwa podczas trwania turnieju w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora. Liczba osób w sali gier będzie dostosowana do warunków technicznych panujących w poszczególnych miejscach rozgrywania turnieju. Mak Marketing ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.

Kielce, dnia 4 stycznia 2014 r.

Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński