Regulamin

Zawody Grand Prix Polski w Pool Bilard „WiK POL TOUR” są najważniejszym, polskim cyklem sportowym. Ich właścicielem jest firma Mak Marketing z Kielc, a Polski Związek Bilardowy nadaje im rangę ogólnopolskiego turnieju rankingowego. W ciągu roku odbywa się 9 imprez, w tym dwie w odmianę 14/1, w odmianę 8-bil i 10-bil oraz trzy w odmianę 9-bil. Jeden turniej w odmianę 9-bil – Polish Open – jest jednocześnie zaliczany do klasyfikacji europejskiej – Best of the East.

Zawodnicy w turniejach POL TOUR zdobywają punkty rankingowe do klasyfikacji Polskiego Związku Bilardowego. Wysokości punktów określa oddzielny regulamin. Z każdej z odmian 16 najlepszych w rankingu 2011 roku zakwalifikuje się do finału mistrzostw Polski w 2011 roku.

Uwaga!!! Do rankingu 2011 zalicza się najlepsze wyniki z 8 turniejów GPP w Pool Bilard WiK POL TOUR. Najsłabszy wynik jest wykreślany.

Pula nagród w każdym turnieju w 9-bil, 10-bil i 8-bil wynosi minimum 5.500 zł i zostaje rozdzielona w następujący sposób: I – 1.300 zł, II – 1.000 zł, III (x 2) – 600 zł, V (x 4) – 300 zł, IX (x 8) – 100 zł. Od nagrody powyżej 750 zł zostanie, zgodnie z polskim prawem, potrącony podatek w wysokości 10%. W zawodach w 14/1 pula nagród wyniesie min. 4.000 zł. (I – 1.000 zł, II – 600 zł, III (x 2) – 400 zł, V (x 4) – 200 zł, IX (x 8) – 100 zł). W każdym turnieju zwycięzca otrzyma puchar, a czterech najlepszych medale. W przypadku, gdy mecz finałowy będzie transmitowany przez TV nagrody finansowe będą wypłacane po zakończeniu meczu finałowego.

Zwycięzca polskiego rankingu bilardowego w 2011 roku, prowadzonego przez PZBil otrzyma nagrodę główną w postaci samochodu osobowego Fiat Punto.

Warunkiem jednak jego otrzymania będzie:

  1. zapłacenie podatku od nagród sportowych, określonych przepisami prawa, w wysokości 10% wartości samochodu. Kwotę tą nagrodzony przekaże na rachunek Mak Marketing, a firma wpłaci do Urzędu Skarbowego.
  2. podpisanie oświadczenia, że do 31.12.2012 roku samochód ten nie zostanie sprzedany i Nagrodzony zachowa naklejone na nim reklamy sponsorów i nazwę imprezy. Na samochodzie nie mogą się znaleźć żadne inne reklamy. W przypadku zniszczenia reklam w w/w okresie Nagrodzony musi je odtworzyć na własny koszt.

Niedotrzymanie któregoś z tych warunków jest równoznaczne z naruszeniem regulaminu WiK POL TOUR i tym samym samochód przechodzi na własność Mak Marketing.

Zwycięzca rankingu otrzyma także refundację kosztów startu (opłata startowa, zakwaterowanie, przejazd na trasie „miejsce zbiórki” – „miejsce zawodów” – „miejsce zbiórki”) w Pucharze Europy EURO TOUR w 2012 roku oraz cyklu Dynamic Billard Best of the East. Koszty te pokryje PZBil.

W przypadku wykrycia u zawodnika stosowania niedozwolonych środków (doping) automatycznie traci on prawo otrzymania wszelkich nagród, a otrzymane od momentu kontroli zobowiązany jest zwrócić. W przypadku stwierdzenia stosowania dopingu w roku 2011 nie przysługuje mu również korzystanie z dofinansowania do startów, które gwarantował PZBil.

Opłata startowa wynosi: 50 zł dla kobiet i juniorów młodszych (max. 16 lat), 65 zł dla zawodników z licencją i kartą prawa do gry PZBil, 70 zł – dla pozostałych. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy zajmują pierwsze osiem miejsc w rankingu Polski. Mak Marketing może przyznać dodatkowe bezpłatne miejsca.

Uczestnicy:

Uczestnikami zawodów mogą być osoby zrzeszone w Polski Związku Bilardowym lub w sportowych organizacjach skupionych w EPBF bądź innej federacji kontynentalnej oraz osoby niezrzeszone. Warunkiem startu w turnieju jest zgłoszenie się w określonej regulaminem formie i czasie. Po przyjęciu na listę uczestników dokonanie opłaty startowej.

Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które działają na szkodę turnieju, sponsorów i organizatora oraz zachowały się w sposób naruszający niniejszy regulamin lub zalegają z opłatami na rzecz Mak Marketing lub PZBil. Na wniosek klubu – gospodarza lub Mak Marketing wykluczone z udziału mogą być także inne osoby, które naruszyły zasady panujące w klubie.

Decyzję o wykluczeniu podczas zawodów podejmuje dyrektor cyklu lub sędzia główny. W przypadku osób posiadających licencję Polskiego Związku Bilardowego lub będącymi jego działaczami sprawę automatycznie rozpatruje Komisja Dyscyplinarna PZBil. Szczegóły postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny PZBil. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia osobie wykluczonej z zawodów nie przysługują żadne roszczenia cywilne wynikające z podjętych decyzji.

Zgłoszenia do zawodów:

Do turnieju w 8-bil, 10-bil i 9-bil zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 120-196 zawodników, z tego zajmujący miejsca od 1 do 96 z rankingu ogólnego Polskiego Związku Bilardowego ma zapewniony start, jeżeli tylko zgłoszą swój udział na 10 dni przed zawodami. O ilości dopuszczonych do gry będą rozstrzygały warunki techniczne – ilość stołów przeznaczona do gry i czas trwania turnieju.
W turnieju w 14/1 maksymalnie weźmie udział 68-96 zawodników, w tym zapewniony start mają osoby zajmujące miejsca od 1 do 48 w rankingu ogólnym PZBil, jeżeli tylko zgłoszą swój udział na 10 dni przed zawodami.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej – faxem, listem lub e-mailem. W dalszej części lista będzie uzupełniana przez Mak Marketing uwzględniając poziom sportowy zawodników, ich atrakcyjność dla sponsorów i turnieju oraz wnioski klubu goszczącego imprezę. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze Mak Marketing i na stronie internetowej www.makmarketing.pl. Zawodnik lub Klub, który dokonał zgłoszenia na listę startową i nie zgłosił nieobecności na 5 dni przed zawodami, zobowiązany jest do pokrycia opłaty startowej + kary finansowej w wysokości 150 zł, nawet w przypadku niestawienia się zawodnika na zawody. Brak takiej zapłaty może spowodować wykluczenie z turnieju wszystkich osób zgłoszonych z danego klubu. Lista osób wykluczonych z udziału w turniejach WiK Pol Tour 2010 będzie umieszczona na stronie www.makmarketing.pl. Kary będą wpłacane na rachunek Mak Marketing.

System gier ustalony jest w zależności od odmiany gry.

a) w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil:
W pierwszej fazie rozgrywki prowadzone są grupach. Gra będzie się odbywała systemem każdy z każdym, do 4-5 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz 5-6 wygranych partii w 9-bil. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje jeden duży punkt oraz zapisuje mu się wynik punktowy spotkania (małe punkty). Z każdej grupy do drugiej fazy turnieju awansuje 2-3 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby dużych i małych punktów decyduje wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zawodnikami. Gdyby wyłonienie najlepszych jeszcze wówczas było niemożliwe wyższą lokatę zajmie zawodnik wyżej sklasyfikowany w rankingu ogólnym PZBil. W drugiej fazie turnieju pozostaje najlepszych 60-64 zawodników wyłonionych z grup, którzy zostają rozstawieni i rozlosowani do pierwszej rundy pucharowej. W przypadku wyłonienia 60 osób zwycięzcy grup 1-4 w pierwszej rundzie pucharowej otrzymają wolny los. Zawody do końca zostają rozgrywane systemem pucharowym. Mecze prowadzone są do 7 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz do 8 wygranych partii w 9-bil.
Zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej obowiązuje zasada, że rozbija zwycięzca.
Mak Marketing w porozumieniu z Komisją Sportową PZBil może jednak wprowadzić zasadę przemiennego rozbicia. Decyzja ta będzie ogłaszana podczas rozpoczęcia zawodów. W przypadku meczów nagrywanych dla telewizji Mak Marketing może zmienić ilość partii w meczu finałowym.

b) w turnieju w 14/1:
W pierwszej fazie, w grach grupowych uczestniczy 60-96 zawodników. W rywalizacji systemem każdy z każdym, po dwóch lub trzech najlepszych z każdej grupy awansuje do drugiej fazy turnieju. Punkty w grupach liczone są w ten sam sposób co w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil. Do wyłonionych 24 zawodników w fazie pucharowej dochodzi 8 osób zajmujących czołowe lokaty w rankingu ogólnym Polskiego Związku Bilardowego.
Gry w grupach prowadzone są do 50 punktów, a w drugiej fazie do 85 punktów.

Dystans w poszczególnych fazach turnieju (ilość partii lub punktów) może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się technicznych możliwości terminowego przeprowadzenia zawodów.

Kary za przegranie meczu walkowerem

Przegranie jednego meczu walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– przegrana 0-4 lub 0-5 lub 0-50,
– kara finansowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnego pojedynku.
W przypadku, gdy był to ostatni pojedynek w grupie, zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty przed udziałem w kolejnych zawodach organizowanych przez PZBil.

Przegranie dwóch meczy walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– anulowanie wszystkich dotychczasowych wyników uzyskanych przez zawodnika,
– kara finansowa w wysokości 100 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnych zawodów, których organizatorem jest PZBil.

Przegranie meczu walkowerem w fazie pucharowej – kara finansowa w wysokości 200 zł.

Brak opłaty kary finansowej wiąże się z pozbawieniem zawodnika prawa startu we wszystkich zawodach organizowanych przez PZBil, w tym: Polska Liga Bilardowa, Grand Prix Polski, Amator Challenge, Junior Tour. Lista osób, które nie dokonały opłaty za kary zostanie umieszczona na stronie.

UWAGA!!! Wszystkie kwoty za walkowery wpłacane są do kasy lub na konto PZBil.

Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:

Do gier grupowych zostaje rozstawionych 16-48 najlepszych zawodników z rankingu ogólnego PZBil. Obowiązuje zasada równości siły sportowej. Pozostali zawodnicy przydzielani będą do grup w drodze losowania. Mak Marketing może w przypadku zawodników zagranicznych przeprowadzić dodatkowe losowanie, starając się kwalifikować do oddzielnych grup najlepszych z rankingu PZBil oraz zawodników zagranicznych.
W przypadku mniejszej liczby uczestników, niż dopuszczalna do turnieju, zawodnicy w pierwszej kolejności będą dopisywani do grup, w których znajdują się liderzy rankingu. W przypadku wycofania się zawodnika rozstawionego po zamknięciu list startowych w jego miejsce zostanie wprowadzony zawodnik w drodze losowania. W szczególnych wypadkach zawodnik rozstawiony może wnioskować o przesunięcie jego gier na inny dzień, a tym samym pobawienie go prawa do zajmowania uprzywilejowanego miejsca w tabelach. Może się o to zwrócić, gdy w grę wchodzą starty kadry narodowej, ważne wydarzenia osobiste lub zawodowe. Wniosek swój musi udokumentować. Jednak ostateczna decyzja pozostanie w gestii organizatora turnieju. W przypadku podania nieprawdziwych powodów (próbie oszustwa) przeciw zawodnikowi zostanie skierowany wniosek do Komisja Dyscyplinarnej PZBil – jako niesportowe zachowanie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje, że gracz przydzielony do grup zostanie losowo.

Limit czasu:

W każdym meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 25 sekund. Raz w partii zawodnik może poprosić o dodatkowe 10 sekund, podając głosem komendę „czas”. Pomiaru czasu, gdy nie ma sędziów, dokonują sobie wzajemnie zawodnicy grający przy stole. Start zegara następuje w chwili, gdy zawodnik nie będący przy podejściu lub je tracący usiądzie na miejscu wyznaczonym dla niego na czas gry lub zakończył wykonanie poprzedniego uderzenia. Mierzący czas na wykonanie uderzenia po upływie 15 sekund podaje komendę „czas” sygnalizując, że na wykonanie strzału zostało 10 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania popełnia faul.
W trakcie turnieju zawodnikom nie przysługują żadne przerwy w grze tzw. „time out”. Odejście od stołu będzie traktowane jako rezygnacja z gry w danym meczu i zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do walkowera.

Stoły:

Zawody w 8-bil, 9-bil i 10-bil muszą być zorganizowane w klubach posiadających minimum 8 stołów 9-stopowych. Wszystkie finały odbędą się na stole 9-stopowym „Olimpic” produkcji firmy WiK.

Strój do gry:

W cyklu POL TOUR obowiązuje bilardowy strój sportowy. Zawodnicy dopuszczeni zostaną do gry tylko wówczas, gdy ubrani będą w: wizytowe buty i spodnie prasowane z kantem (wykluczone jeansy i spodnie sztruksowe), koszulkę polo z emblematem klubu i PZBil lub wizytową koszulę o jednolitym kolorze oraz kamizelkę. Koszula musi być wpuszczona do spodni. Zawodników niezrzeszonych nie obowiązuje posiadanie emblematów klubowych, a zagranicznych posiadanie logo PZBil. O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor cyklu. W meczach 1/2 finału i finale zawodników obowiązuje strój sportowy „A” – koszula + muszka lub krawat + kamizelka.

Hotel turniejowy:

Mak Marketing może ustanowić obowiązek zakwaterowania zawodników w „hotelu turniejowym”. Zwolnione z tego obowiązku są osoby zamieszkujące w województwie, w którym odbywa się turniej. Zwolnienia z obowiązku zakwaterowania może dokonać dyrektor turnieju lub osoba przez niego wyznaczona. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu może nie zostać dopuszczony do wzięcia udziału w turnieju lub zostać obciążony większą opłatą startową.

Niesportowe zachowanie:

W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika sędzia główny turnieju lub przedstawiciel Mak Marketing może podjąć decyzję o dyskwalifikacji go z poszczególnych zawodów, a dyrektor cyklu wykluczyć go z udziału w całej rywalizacji WiK POL TOUR w 2011 roku i skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Niesportowe zachowanie może być orzeczone w czasie od rozpoczęcia zawodów aż do ich zakończenia. Może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią np. w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia itp. Za niesportowe zachowanie uważa się także spożywanie przez zawodnika w trakcie trwania gier alkoholu oraz palenie papierosów, bądź prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie meczu.
Szczególnie rygorystycznie zostaną rozpatrywane sprawy: „ustawiania” meczów, nadużycia alkoholu i zażywania środków dopingowych. W dwóch pierwszych przypadkach wniosek – opinia sędziego głównego będzie głównym dowodem w sprawie. Nie jest wymagane badanie alkomatem lub udowadnianie „ustawienia” meczu. W trzecim przypadku sędzia główny wspólnie z inną osobą funkcyjną podczas turnieju może odsunąć zawodnika od gry. Tutaj także nie jest wymagane badanie specjalistyczne, a powodem do takiej decyzji będzie zachowanie zawodnika mające znamiona reakcji po zażyciu narkotyków lub innych środków ujętych w wykazie zakazanych przez komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Lider Rankingu:

Lider rankingu może występować w żółtej koszulce lidera rankingu, na której umieszczone zostaną logo sponsorów zawodów oraz logo sponsorów zawodnika (klubowe, sponsora indywidualnego itp.). Koszulkę przygotuje organizator. Prawo gry w koszulce przysługuje tylko aktualnemu liderowi rankingu. Aktualny lider rankingu na wniosek organizatora lub PZBil musi być obecny na uroczystym otwarciu każdych zawodów. Organizator może odejść od używania koszulki lidera.

Karta zawodnika POL TOUR

Zawodnicy przystępujący do cyklu muszą wypełnić „kartę zawodnika”, w której podają swoje dane oraz deklarują przestrzeganie regulaminu zawodów.

Zawody Międzynarodowego Pucharu Polski – Polish Cup – Best of the East:

W zawodach tych zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski będzie obowiązywał odrębny regulamin dot. m.in. rozstawienia, opłaty startowej, systemu gier.

Postanowienia końcowe:

W trakcie zawodów wyłącznie Mak Marketing nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi do wyproszenia z sal gier i dyskwalifikacji w turnieju, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów. W takim przypadku dyrektor turnieju obowiązkowo kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. Wobec w/w jak i osób nie wymienionych Mak Marketing może podjąć inne sankcje przewidziane prawem lub zastosować zakaz wstępu na imprezy Mak Marketing. Może także wobec tych osób dochodzić odszkodowań finansowych za poniesione straty. W przypadku zakazu wstępu na imprezy sportowe sankcjonowane przez PZBil decyzję w tej sprawie będzie podejmował Związek.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z obowiązkiem przestrzegania przez organizatora zasad bezpieczeństwa podczas trwania turnieju w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora. Liczba osób w sali gier będzie dostosowana do warunków technicznych panujących w poszczególnych miejscach rozgrywania turnieju. Mak Marketing ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.

Kielce, dnia 11 stycznia 2011 r.

Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński

Zatwierdziła Komisja Sportowa PZBil.