Regulamin

Zawody Grand Prix Polski w Pool Bilard „WiK POL TOUR” są najważniejszym, polskim cyklem sportowym. Organizuje je firma „Mak Marketing” z Kielc, a Polski Związek Bilardowy nadaje im rangę ogólnopolskiego turnieju rankingowego. Strategicznym partnerem organizatora jest polski producent stołów bilardowych firma WiK. W ciągu roku odbywa się 9 turniejów, w tym dwa w odmianę 14/1, trzy w odmianę 8-bil i cztery w odmianę 9-bil. Dopuszcza się jednak możliwość zmiany ilości poszczególnych turniejów i wprowadzenia odmiany 10-bil.

   Zawodnicy w turniejach POL-TOUR będą zdobywali punkty rankingowe do klasyfikacji Polskiego Związku Bilardowego. Wysokości punktów określa oddzielny regulamin. Z odmian „8-bil” i „14/1” 16 najlepszych w rankingu 2008 roku zakwalifikuje się do finału mistrzostw Polski w 2008 roku. Z odmiany 9-bil awans do finałów Mistrzostw Polski 2008 uzyska 24 najlepszych zawodników. Punkty z odmiany 10-bil w 2008 roku zalicza się do rywalizacji w 9-bil.

   Pula nagród w każdym turnieju w 9-bil, 8-bil i 10-bil wynosi minimum 5.000 zł i zostaje rozdzielona w następujący sposób: I – 1.300 zł, II – 900 zł, III (x 2) – 600 zł, V (x 4) – 300 zł, IX (x 8) – 50 zł. Nagrody zgodnie z polskim prawem podlegają opodatkowaniu w wysokości 10 %. Podatek potrącony z nagród odprowadza organizator. W zawodach w 14/1 pula nagród wyniesie min. 3.500 zł: (I – 1.000 zł, II – 600 zł, III (x 2) – 350 zł, V (x 4) – 200 zł, IX (x 8) – 50 zł). W każdym turnieju zwycięzca otrzyma puchar, a czterech najlepszych medale. W przypadku, gdy mecz finałowy będzie transmitowany przez TV nagrody finansowe będą wypłacane po zakończeniu meczu finałowego.
Zwycięzca całego rankingu polskiego PZBil w 2008 roku otrzyma refundację kosztów startu (opłata startowa, zakwaterowanie, przejazd na trasie „miejsce zbiórki” – „miejsce zawodów” – „miejsce zbiórki”) w Pucharze Europy EURO TOUR w 2009 roku oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez sponsorów w wysokości 10.000 zł.

   Opłata startowa wynosi: 50 zł zawodników z licencją i kartą prawa do gry PZBil, 60 zł – dla pozostałych. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy zajmują pierwsze osiem miejsc w rankingu Polski. Bezpłatne miejsca otrzyma także Klub będący gospodarzem zawodów. Osoby wyznaczone przez Klub muszą mieć jednak licencję zawodnika PZBil. Mak Marketing może dowolnie dysponować miejscami bezpłatnymi.

   Zgłoszenia do zawodów:
Do turnieju w 8-bil, 9-bil i 10-bil zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 210 zawodników, z tego 64 osoby z rankingu ogólnego Polskiego Związku Bilardowego ma zapewniony start, jeżeli tylko zgłosi swój udział na 7 dni przed zawodami.
W turnieju w 14/1 maksymalnie weźmie udział 96 zawodników, w tym zapewniony start ma 32 najlepszych z rankingu ogólnego PZBil, jeżeli tylko zgłosi swój udział na 7 dni przed zawodami.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej – faxem, listem lub e-mailem. W dalszej części lista będzie uzupełniana przez MAK Marketing, która w zależności od warunków technicznych określi każdorazowo liczbę uczestników oraz podejmie decyzję o ich zakwalifikowaniu. Mak Marketing może kwalifikować zawodników w zależności od ich poziomu sportowego, terminów zgłoszeń lub atrakcyjności dla sponsorów i organizatorów. Do turnieju nie będą dopuszczane osoby, które naruszają interesy organizatora i sponsorów, wypowiadają się bądź podejmują działania na szkodę turnieju lub wyżej wymienionych. W tej sprawie decyduje Mak Marketing. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze MAK i na stronie internetowej www.makmarketing.pl. Zawodnik lub Klub, który dokonał zgłoszenia na listę startową i nie zgłosił nieobecności na 5 dni przed zawodami zobowiązany jest do pokrycia opłaty startowej, nawet w przypadku niestawienia się zawodnika na zawody. Brak takiej zapłaty może spowodować wykluczenie z turnieju wszystkich osób zgłoszonych z danego klubu. Wobec częstych sytuacji, gdy duża liczba zawodników zgłoszonych nie stawia się na imprezy, a oczekujący na liście rezerwowej nie mają gwarancji startu do ostatniej chwili Mak Marketing wraz z PZBil może wprowadzić w poszczególnych imprezach karę dodatkową w wysokości od 100 do 300 zł. Lista osób wykluczonych z udziału w turniejach WiK Pol Tour 2008 będzie umieszczona na stronie www.makmarketing.pl.

   System gier ustalony jest w zależności od odmiany gry.

   a) w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil:
W pierwszej fazie gra prowadzona jest max. w 32 grupach po 6-7 osób. Gra będzie się odbywała systemem każdy z każdym, do 4 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz 5 wygranych partii w 9-bil. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje jeden duży punkt oraz zapisuje mu się wynik punktowy spotkania (małe punkty). Z każdej grupy do drugiej fazy turnieju awansuje 2 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby dużych i małych punktów decyduje wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zawodnikami. Gdyby wyłonienie najlepszych jeszcze wówczas było niemożliwe wyższą lokatę zajmie zawodnik wyżej sklasyfikowany w rankingu ogólnym PZBil. W drugiej fazie turnieju pozostaje najlepszych 64 zawodników wyłonionych z grup, którzy zostają rozstawieni i rozlosowani do pierwszej rundy pucharowej. Zawody do samego końca zostają rozgrywane systemem pucharowym. Mecze prowadzone są do 7 wygranych partii w 8-bil oraz 10-bil i do 9 wygranych partii w 9-bil.
Zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej obowiązuje zasada, że rozbija zwycięzca.

   b) w turnieju w 14/1:
W pierwszej fazie, w grach grupowych uczestniczy max. 96 zawodników – 16 grup po 6 zawodników. W rywalizacji systemem każdy z każdym, po dwóch najlepszych z każdej grupy awansuje do drugiej fazy turnieju. Punkty w grupach liczone są w ten sam sposób, co w turniejach w 8-bil i 9-bil. Do wyłonionych 24 zawodników w fazie pucharowej dochodzi 8 osób zajmujących czołowe lokaty w rankingu ogólnym Polskiego Związku Bilardowego.
Gry w grupach prowadzone są do 50 punktów, a w drugiej fazie do 85 punktów.
Podane wyliczenia grup i zawodników będą ulegały zmianie w zależności od ilości dopuszczonych osób do gry i warunków technicznych (ilości stołów).

Kary za przegranie meczu walkowerem

   Przegranie jednego meczu walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– przegrana 0-4 lub 0-5 lub 0-50,
– kara finansowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnego pojedynku.
W przypadku, gdy był to ostatni pojedynek w grupie zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty przed udziałem w kolejnych zawodach organizowanych przez Mak Marketing i PZBil.

   Przegranie dwóch meczy walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– anulowanie wszystkich dotychczasowych wyników uzyskanych przez zawodnika,
– kara finansowa w wysokości 100 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnych zawodów, których organizatorem jest Mak Marketing i PZBil.

   Dodatkowo za przegranie meczu walkowerem zawodnik otrzymuje ujemne punkty wg następującej zasady:
– przegranie meczu walkowerem w fazie grupowej:     minus 3 pkt.
– przegranie meczu walkowerem w fazie pucharowej: minus 8 pkt.

   Brak opłaty kary finansowej wiąże się z pozbawieniem zawodnika prawa startu we wszystkich zawodach organizowanych przez PZBil w tym: Polska Liga Bilardowa, Grand Prix Polski, Amator Challenge, Junior Tour. Lista osób, które nie dokonały opłaty za kary zostanie umieszczona na stronie MAK Marketing.

   UWAGA!!! Wszystkie kwoty za walkowery wpłacane są do kasy lub na konto PZBil. 50% sumy wpłat z tego tytułu zebrana przez 9 kolejnych turniejów zostanie rozlosowana i przekazana w formie nagrody specjalnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach z cyklu Grand Prix Polski 2008. Losowanie i wręczenie tej puli odbędzie się podczas pierwszych zawodów cyklu Pol Tour w sezonie 2009. Aktualna suma zebranej kwoty za walkowery będzie umieszczona i aktualizowana na stronie PZBil.

   Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:
Do gier grupowych zostaje rozstawionych minimum 32 najlepszych zawodników z rankingu ogólnego PZBil (od miejsca 1 do 32). Obowiązuje zasada równości siły sportowej tj. np. w grupie I zagrają zawodnicy zajmujący miejsce 1 i 32. Pozostali zawodnicy przydzielani będą do grup w drodze losowania. MAK Marketing może w zależności od ilości grup i uczestników rozstawić osoby zajmujące dalsze miejsca w rankingu. W przypadku zawodników zagranicznych przeprowadzić dodatkowe losowanie, starając się kwalifikować ich do oddzielnych grup.
W przypadku mniejszej liczby uczestników, niż dopuszczalna do turnieju, zawodnicy w pierwszej kolejności będą dopisywani do grup, w których znajdują się liderzy rankingu.

   Limit czasu:
W każdym meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 25 sekund. Raz w partii zawodnik może poprosić o dodatkowe 10 sekund, podając głosem komendę „czas”. Pomiaru czasu, gdy nie ma sędziów, dokonują sobie wzajemnie zawodnicy grający przy stole. Start zegara następuje w chwili, gdy zawodnik nie będący przy podejściu lub je tracący usiądzie na miejscu wyznaczonym dla niego na czas gry lub zakończył wykonanie poprzedniego uderzenia. Mierzący czas na wykonanie uderzenia po upływie 15 sekund podaje komendę „czas” sygnalizując, że na wykonanie strzału zostało 10 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania popełnia faul.
W trakcie turnieju zawodnikom nie przysługują żadne przerwy w grze tzw. „time out”. Odejście od stołu będzie traktowane jako rezygnacja z gry w danym meczu.

   Stoły:
Zawody w 8-bil, 9-bil i 10-bil muszą być zorganizowane w klubach posiadających minimum 8 stołów 9. lub 8. stopowych. Wszystkie finały odbędą się na stole 9-stopowym „Olimpic III” produkcji firmy WiK.

   Strój do gry:
W cyklu POL TOUR obowiązuje bilardowy strój sportowy. Zawodnicy dopuszczeni zostaną do gry tylko wówczas gdy ubrani są w: wizytowe buty i spodnie (wykluczone jeansy i spodnie sztruksowe), koszulkę polo z emblematem klubu i PZBil lub wizytową koszulę o jednolitym kolorze oraz kamizelkę. Koszula musi być wpuszczona do spodni. Zawodników niezrzeszonych nie obowiązuje posiadanie emblematów klubowych, a zagranicznych posiadanie logo PZBil.
O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor cyklu.

   Hotel turniejowy:
Mak Marketing może ustanowić obowiązek zakwaterowania zawodników w „hotelu turniejowym”. Zwolnione z tego obowiązku są osoby zamieszkujące w województwie, w którym odbywa się turniej. Zwolnienia z obowiązku zakwaterowania może dokonać dyrektor turnieju lub osoba przez niego wyznaczona. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu może nie zostać dopuszczony do wzięcia udziału w turnieju.

   Niesportowe zachowanie:
W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika sędzia główny lub dyrektor turnieju mogą podjąć decyzję o dyskwalifikacji go z poszczególnych zawodów, a dyrektor cyklu wykluczyć go z udziału w całej rywalizacji POL TOUR w 2008 roku lub skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Niesportowe zachowanie może być orzeczone w czasie od rozpoczęcia zawodów aż do ich zakończenia. Może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią m.in. w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia m.in. Za niesportowe zachowanie uważa się także spożywanie przez zawodnika w trakcie trwania gier alkoholu oraz palenie papierosów, bądź prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie meczu.
Szczególnie rygorystycznie zostaną rozpatrywane sprawy: „ustawiania” meczów, nadużycia alkoholu i zażywania środków dopingowych. W tych przypadkach wniosek sędziego głównego będzie jedynym dowodem w sprawie. W trakcie cyklu zabrania się akwizycji towarów i usług konkurencyjnych wobec sponsorów i organizatorów oraz wszelkich działań naruszających znaczenie imprezy, sponsorów i organizatorów. W takim przypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i obciążony karą finansową w wysokości ustalonej przez Mak Marketing – minimum 1.000 zł, działacz lub sędzia bilardowy zostanie usunięty z zawodów i obciążony karą do 2.000 zł, a osoby trzecie usunięte z miejsca zawodów. Wobec tych osób może być wszczęte postępowanie sądowe w oparciu o przepisy polskiego prawa. Jeżeli wśród osób trzecich znajdą się sponsorzy zawodników dyrektor turnieju lub cyklu może zdyskwalifikować zawodników reklamujących daną firmę i wydać zakaz noszenia reklam tej firmy w całym cyklu lub poszczególnych zawodach. Decyzje w tej sprawie są w gestii Mak Marketing, a jedynie PZBil może wnioskować o ich uchylenie.

   Lider Rankingu:
Lider rankingu w 2008 roku może występować w żółtej koszulce lidera rankingu na której umieszczone zostaną loga sponsorów zawodów oraz loga sponsorów zawodnika (klubowe, sponsora indywidualnego m.in.). Koszulkę przygotuje organizator. Prawo gry w koszulce przysługuje tylko aktualnemu liderowi rankingu. Aktualny lider rankingu obowiązkowo musi być obecny na uroczystym otwarciu każdych zawodów.

   Karta zawodnika POL TOUR
Zawodnicy przystępujący do cyklu automatycznie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu cyklu i zgodnie z zaleceniem PZBil powinni wypełnić „kartę zawodnika”, w której podają swoje dane oraz deklarują przestrzeganie regulaminu zawodów.

   Zawody Międzynarodowego Pucharu Polski – Polish Cup – Best of the East::
W zawodach tych zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski będzie obowiązywał odrębny regulamin dot. m.in. rozstawienia, opłaty startowej, systemu gier.

   Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.

Kielce, dnia 29 grudnia 2007 r., poprawki z dnia 03 września 2008 r.

Prezes MAK Marketing
Marcin Krzemiński


REGULAMIN RANKINGU POLSKI W POOL BILARD

Paragraf 1

ZASADY OGÓLNE

   Polski Związek Bilardowy prowadzi indywidualny bilardowy ranking sportowy, do którego zalicza się punkty zdobywane przez zawodników w: Grand Prix Polski – POL TOUR, eliminacjach oraz finałach Mistrzostw Polski w Pool Bilard.

 1. Ranking Polski prowadzony jest przez Komisję Sportową PZBil.
 2. Ranking Polski jest na bieżąco aktualizowany, po zakończeniu poszczególnych zawodów.
 3. Pierwsza szesnastka Rankingu Polski jest aktualizowana w ciągu 2 dni po zakończeniu zawodów.
 4. W Rankingu Polski mogą znaleźć się wszystkie osoby, które wezmą udział w:
  – turnieju POL TOUR,
  – mistrzostwach Polski,
  – eliminacjach mistrzostw Polski
  oraz posiadają aktualną licencję PZBil.
 5. Do Rankingu Polski będą brane wyniki dziewięciu turniejów rankingowych POL TOUR, trzech turniejów o mistrzostwo Polski oraz eliminacji mistrzostw Polski (w przypadku zawodników, którzy nie zagrali w finałach MP).
 6. Dodatkowo Ranking Polski dzieli się na:
  – ranking w 14/1
  – ranking w 8-bil
  – ranking w 9-bil
 7. Rankingi poszczególnych gier będą służyły do:
  – rozstawienia zawodników w mistrzostwach Polski,
  – dopuszczeniu pierwszej 16 w odmiany 8-bil i 14/1 oraz 24 (w odmianę 9-bil) każdego rankingu, bez gier w eliminacjach, do finałów mistrzostw Polski. W przypadku gdy na tej samej pozycji znajduje się więcej niż jedna osoba o kolejności decyduje wyższe (lub ich ilość) miejsce zajęte przez zawodnika w którymkolwiek z zawodów. Jeżeli zawodnicy posiadają takie same pozycje decyduje wyższe miejsce zajęte w finałach mistrzostw Polski. W przypadku równej ilości wszystkich punktów decyduje miejsce w rankingu łącznym PZBil.

Paragraf 2

PUNKTACJA
 

Miejsce Punkty Pol Tour
8-bil i 9-bil
Punkty Pol Tour
14/1
Punkty Mistrzostwa Polski
1. 40 40 40
2. 32 32 32
3. 25 25 25
5. 22 22 22
9. 19 19 19
13. 17
17. 16 16 16
25. 14
33. 13 13 (3 m-ce w grupie) 13 (dot. 9-bil)
45. 8 (4 m-ce w grupie)
57. 6 (5 m-ce w grupie) 11 (dot. 9-bil)
65. 8 (3 m-ce w grupie)
97. 6 (4 m-ce w grupie)
129. 4 (5 m-ce w grupie)
161. 3 (6 m-ce w grupie)
193. 2 (7 m-ce w grupie)


Eliminacje do Mistrzostw Polski:
– odmiana 8-bil i 14/1     – 6 pkt.
– odmiana 9-bil                 – 4 pkt.