Regulamin

Zawody Grand Prix Polski w Pool Bilard „WiK POL TOUR” są najważniejszym, polskim rankingowym cyklem sportowym. Na zlecenie Polskiego Związku Bilardowego organizuje je firma „MAK Marketing” z Kielc. W ciągu roku odbywa się 9 turniejów, w tym dwa w odmianę 14/1, trzy w odmianę 8-bil i cztery w odmianę 9-bil.

   Zawodnicy w turniejach POL-TOUR będą zdobywali punkty rankingowe do klasyfikacji Polskiego Związku Bilardowego. Wysokości punktów określa oddzielny regulamin. Z odmian „8-bil” i „14/1” 16 najlepszych w rankingu 2007 roku zakwalifikuje się do finału mistrzostw Polski w 2007 roku. Z odmiany 9-bil awans do finałów Mistrzostw Polski 2006 uzyska 24 najlepszych zawodników.

   Pula nagród w każdym turnieju w 9-bil i 8-bil wynosi minimum 5.000 zł i zostaje rozdzielona w następujący sposób: I – 1.300 zł, II – 900 zł, III (x 2) – 600 zł, V (x 4) – 300 zł, IX (x 8) – 50 zł Od nagrody powyżej 750 zł zostanie, zgodnie z polskim prawem, potrącony podatek w wysokości 10%.W zawodach w 14/1 pula nagród wyniesie min. 3.500 zł.(I – 1.000 zł, II – 600 zł, III (x 2) – 350 zł, V (x 4) – 200 zł, IX (x 8) – 50 zł). W każdym turnieju zwyciezca otrzyma puchar a czterech najlepszych medale. W przypadku gdy mecz finałowy będzie transmitowany przez TV nagrody finansowe beda wypłacane po zakonczeniu meczu finalowego.
Zwycięzca całego rankingu polskiego PZBil w 2007 roku otrzyma refundację kosztów startu (opłata startowa, zakwaterowanie, przejazd na trasie „miejsce zbiórki” – „miejsce zawodów” – „miejsce zbiórki”) w Pucharze Europy EURO TOUR w 2008 roku.

   Opłata startowa wynosi: 50 zł dla zawodników z licencją i kartą prawa do gry PZBil, 60 zł – dla pozostałych. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy zajmujš pierwsze osiem miejsc w rankingu Polski. Dwa bezpłatne miejsca otrzyma także Klub będący gospodarzem zawodów. Osoby wyznaczone przez Klub muszą mieć jednak licencję zawodnika PZBil.

   Zgłoszenia do zawodów:
Do turnieju w 8-bil i 9-bil zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 120 zawodników, z tego 60 osób z rankingu ogólnego Polskiego Związku Bilardowego ma zapewniony start, jeżeli tylko zgłosi swój udział na 7 dni przed zawodami.
W turnieju w 14/1 maksymalnie weźmie udział 68 zawodników, w tym zapewniony start ma 32 najlepszych z rankingu ogólnego PZBil, jeżeli tylko zgłosi swój udział na 7 dni przed zawodami.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej – faxem, listem lub e-mailem. W dalszej części lista będzie uzupełniana zgodnie z kolejnością zgłoszeń. MAK Marketing posiada 6-10 miejsc, które mogą być m.in. przeznaczone dla zawodników zagranicznych. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze MAK, PZBil i na stronie internetowej www.makmarketing.pl. Zawodnik lub Klub, który dokonał zgłoszenia na listę startową i nie zgłosił nieobecności na 5 dni przed zawodami zobowiązany jest do pokrycia opłaty startowej, nawet w przypadku niestawienia się zawodnika na zawody. Brak takiej zapłaty może spowodować wykluczenie z turnieju wszystkich osób zgłoszonych z danego klubu. Lista osób wykluczonych z udziału w turniejach WiK pol Tour 2006 będzie umieszczona na stronie www.makmarketing.pl.

   System gier ustalony jest w zależności od odmiany gry.

   a) w turniejach w 8-bil i 9-bil:
W pierwszej fazie gra prowadzona jest w 20 grupach po 6 osób. Gra będzie się odbywała systemem każdy z każdym, do 4 wygranych partii w 8-bil i 5 wygranych partii w 9-bil. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje jeden duży punkt oraz zapisuje mu się wynik punktowy spotkania (małe punkty). Z każdej grupy do drugiej fazy turnieju awansuje 3 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby dużych i małych punktów decyduje wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zawodnikami. Gdyby wyłonienie najlepszych jeszcze wówczas było niemożliwe wyższą lokatę zajmie zawodnik wyżej sklasyfikowany w rankingu ogólnym PZBil. W drugiej fazie turnieju pozostaje najlepszych 60 zawodników wyłonionych z grup, którzy zostają rozstawieni i rozlosowani do pierwszej rundy pucharowej. Zwycięzcy grup 1-4 w pierwszej rundzie pucharowej otrzymajš wolny los. i zawody do samego końca zostają rozgrywane systemem pucharowym. Mecze prowadzone są do 7 wygranych partii w 8-bil i do 8 wygranych partii w 9-bil.
Zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej obowiązuje zasada, że rozbija zwycięzca

   b) w turnieju w 14/1:
W pierwszej fazie, w grach grupowych uczestniczy 60 zawodników – 12 grup po 5 zawodników. W rywalizacji systemem każdy z każdym, po dwóch najlepszych z każdej grupy awansuje do drugiej fazy turnieju. Punkty w grupach liczone są w ten sam sposób co w turniejach w 8-bil i 9-bil. Do wyłonionych 24 zawodników w fazie pucharowej dochodzi 8 osób zajmujących czołowe lokaty w rankingu ogólnym Polskiego Związku Bilardowego.
Gry w grupach prowadzone są do 50 punktów, a w drugiej fazie do 85 punktów.

Kary za przegranie meczu walkowerem

   Przegranie jednego meczu walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– przegrana 0-4 lub 0-5 lub 0-50,
– kara finansowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnego pojedynku.
W przypadku, gdy był to ostatni pojedynek w grupie zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty przed udziałem w kolejnych zawodach organizowanych przez PZBil.

   Przegranie dwóch meczy walkowerem w rozgrywkach grupowych:
– anulowanie wszystkich dotychczasowych wyników uzyskanych przez zawodnika,
– kara finansowa w wysokości 100 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnych zawodów, których organizatorem jest PZBil.

   Dodatkowo za przegranie meczu walkowerem zawodnik otrzymuje ujemne punkty wg następującej zasady:
– przegranie meczu walkowerem w fazie grupowej:     minus 3 pkt.
– przegranie meczu walkowerem w fazie pucharowej: minus 8 pkt.

   Brak opłaty kary finansowej wiąże się z pozbawieniem zawodnika prawa startu we wszystkich zawodach organizowanych przez PZBil w tym: Polska Liga Bilardowa, Grand Prix Polski, Amator Challenge, Junior Tour. Lista osób, które nie dokonały opłaty za kary zostanie umieszczona na stronie MAK Marketing.

   UWAGA!!! Wszystkie kwoty za walkowery wpłacane są do kasy lub na konto MAK Marketing. Cała suma wpłat z tego tytułu zebrana przez 9 kolejnych turniejów zostanie rozlosowana i przekazana w formie nagrody specjalnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach z cyklu Grand Prix Polski 2007. Losowanie i wręczenie tej puli odbędzie się podczas pierwszych zawodów cyklu Pol Tour w sezonie 2008. Aktualna suma zebranej kwoty za walkowery będzie umieszczona i aktualizowana na stronie MAK Marketing.

   Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:
Do gier grupowych zostaje rozstawionych 40 najlepszych zawodników z rankingu ogólnego PZBil (od miejsca 1 do 40). Obowiązuje zasada równości siły sportowej tj. np. w grupie I zagrają zawodnicy zajmujący miejsce 1 i 40, w grupie XX zawodnicy zajmujący miejsca 20 i 21 itd. Pozostali zawodnicy przydzielani będą do grup w drodze losowania. MAK Marketing może w przypadku zawodników zagranicznych przeprowadzić dodatkowe losowanie, starając się kwalifikować ich do oddzielnych grup.
W przypadku mniejszej liczby uczestników, niż dopuszczalna do turnieju, zawodnicy w pierwszej kolejności będą dopisywani do grup, w których znajdują się liderzy rankingu.

   Limit czasu:
W każdym meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 25 sekund. Raz w partii zawodnik może poprosić o dodatkowe 10 sekund, podając głosem komendę „czas”. Pomiaru czasu, gdy nie ma sędziów, dokonują sobie wzajemnie zawodnicy grający przy stole. Start zegara następuje w chwili, gdy zawodnik nie będący przy podejściu lub je tracący usiądzie na miejscu wyznaczonym dla niego na czas gry lub zakończył wykonanie poprzedniego uderzenia. Mierzący czas na wykonanie uderzenia po upływie 15 sekund podaje komendę „czas” sygnalizując, że na wykonanie strzału zostało 10 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania popełnia faul.
W trakcie turnieju zawodnikom nie przysługują żadne przerwy w grze tzw. „time out”. Odejście od stołu będzie traktowane jako rezygnacja z gry w danym meczu.

   Stoły:
Zawody w 8-bil i 9-bil muszą być zorganizowane w klubach posiadających minimum 8 stołów 9. lub 8. stopowych. Wszystkie finały odbędą się na stole 9-stopowym „Olimpic III” produkcji firmy WiK.

   Strój do gry:
W cyklu POL TOUR obowiązuje bilardowy strój sportowy. Zawodnicy dopuszczeni zostaną do gry tylko wówczas gdy ubrani są w: wizytowe buty i spodnie (wykluczone jeansy i spodnie sztruksowe), koszulkę polo z emblematem klubu i PZBil lub wizytową koszulę o jednolitym kolorze oraz kamizelkę. Koszula musi być wpuszczona do spodni. Zawodników niezrzeszonych nie obowiązuje posiadanie emblematów klubowych, a zagranicznych posiadanie logo PZBil.
O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor cyklu.

   Hotel turniejowy:
MAK Marketing może ustanowić obowiązek zakwaterowania zawodników w „hotelu turniejowym”. Zwolnione z tego obowiązku są osoby zamieszkujące w województwie, w którym odbywa się turniej. Zwolnienia z obowiązku zakwaterowania może dokonać dyrektor turnieju lub osoba przez niego wyznaczona. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu może nie zostać dopuszczony do wzięcia udziału w turnieju.

   Niesportowe zachowanie:
W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika sędzia główny turnieju może podjąć decyzję o dyskwalifikacji go z poszczególnych zawodów, a dyrektor cyklu wykluczyć go z udziału w całej rywalizacji POL TOUR w 2006 roku lub skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Niesportowe zachowanie może być orzeczone w czasie od rozpoczęcia zawodów aż do ich zakończenia. Może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią np. w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia itp. Za niesportowe zachowanie uważa się także spożywanie przez zawodnika w trakcie trwania gier alkoholu oraz palenie papierosów, bądź prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie meczu.
Szczególnie rygorystycznie zostaną rozpatrywane sprawy: „ustawiania” meczów, nadużycia alkoholu i zażywania środków dopingowych. W tych przypadkach wniosek sędziego głównego będzie jedynym dowodem w sprawie.

   Lider Rankingu:
Lider rankingu bedzie występował w żółtej koszulce lidera rankingu na której umieszczone zostaną loga sponsorów zawodów oraz loga sponsorów zawodnika (klubowe, sponsora indywidualnego itp.). Koszulkę przygotuje organizator. Prawo gry w koszulce przysługuje tylko aktualnemu liderowi rankingu. Aktualny lider rankingu obowiązkowo musi być obecny na uroczystym otwarciu każdych zawodów.

   Karta zawodnika POL TOUR
Zawodnicy przystępujący do cyklu muszą wypełnić „kartę zawodnika”, w której podają swoje dane oraz deklarują przestrzeganie regulaminu zawodów.

   Zawody Międzynarodowego Pucharu Polski – Polish Cup – Best of the East:
W zawodach tych zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski będzie obowiązywał odrębny regulamin dot. m.in. rozstawienia, opłaty startowej, systemu gier.

   Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.

Kielce dnia 29 grudnia 2006 r.

Prezes MAK Marketing
Marcin Krzemiński


REGULAMIN RANKINGU POLSKI W POOL BILARD

Paragraf 1

ZASADY OGÓLNE

   Polski Związek Bilardowy prowadzi indywidualny bilardowy ranking sportowy, do którego zalicza się punkty zdobywane przez zawodników w: Grand Prix Polski – POL TOUR, eliminacjach oraz finałach Mistrzostw Polski w Pool Bilard.

 1. Ranking Polski prowadzony jest przez Komisję Sportową PZBil.
 2. Ranking Polski jest na bieżąco aktualizowany, po zakończeniu poszczególnych zawodów.
 3. Pierwsza szesnastka Rankingu Polski jest aktualizowana w ciągu 2 dni po zakończeniu zawodów.
 4. W Rankingu Polski mogą znaleźć się wszystkie osoby, które wezmą udział w:
  – turnieju POL TOUR,
  – mistrzostwach Polski,
  – eliminacjach mistrzostw Polski
  oraz posiadają aktualną licencję PZBil.
 5. Do Rankingu Polski będą brane wyniki dziewięciu turniejów rankingowych POL TOUR, trzech turniejów o mistrzostwo Polski oraz eliminacji mistrzostw Polski (w przypadku zawodników, którzy nie zagrali w finałach MP).
 6. Dodatkowo Ranking Polski dzieli się na:
  – ranking w 14/1
  – ranking w 8-bil
  – ranking w 9-bil
 7. Rankingi poszczególnych gier będą służyły do:
  – rozstawienia zawodników w mistrzostwach Polski,
  – dopuszczeniu pierwszej 16 w odmiany 8-bil i 14/1 oraz 24 ( w odmianę 9-bil) każdego rankingu, bez gier w eliminacjach, do finałów mistrzostw Polski. W przypadku gdy na tej samej pozycji znajduje się więcej niż jedna osoba o kolejności decyduje wyższe (lub ich ilość) miejsce zajęte przez zawodnika w którymkolwiek z zawodów. Jeżeli zawodnicy posiadają takie same pozycje decyduje wyższe miejsce zajęte w finałach mistrzostw Polski. W przypadku równej ilości wszystkich punktów decyduje miejsce w rankingu łącznym PZBil.

Paragraf 2

PUNKTACJA
 

Miejsce Punkty Pol Tour
8-bil i 9-bil
Punkty Pol Tour
14/1
Punkty Mistrzostwa Polski
1. 40 40 40
2. 32 32 32
3. 25 25 25
5. 22 22 22
9. 19 19 19
13. 17
17. 16 16 16
25. 14
33. 13 13 (3 m-ce w grupie) 13 (dot. 9-bil)
45. 8 (4 m-ce w grupie)
57. 6 (5 m-ce w grupie) 11 (dot. 9-bil)
65. 8 (4 m-ce w grupie)
85. 6 (5 m-ce w grupie)
105. 4 (6 m-ce w grupie)
121. 3 (7 m-ce w grupie)


Eliminacje do Mistrzostw Polski:
– odmiana 8-bil i 14/1     – 6 pkt.
– odmiana 9-bil                 – 4 pkt.