Komunikat

 

KOMUNIKAT      

 NARODOWY  MAK MARKETING  JUNIOR TOUR  PZBil    22.11.2020

 

W związku z obostrzeniami, które obowiązywać będą do 29 listopada, informujemy, iż na ten moment, zawody wg kalendarza PZBil  odbędą się zgodnie z planem, czyli w dniach 22  listopada br. w Klubie Frame w Łodzi odbędzie się   JUNIOR  TOUR

 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami  Rządowymi oraz Regulaminami PZBil

 

Następują następujące zmiany w JT 2020, dotyczą zawodów w dniu 22.11.2020

 

Informujemy, iż wymagana jest  Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w turnieju.

Wypełniony dokument zawodnik ma obowiązek złożyć podczas odprawy przed zawodami. W przypadku braku, zawodnik nie zostanie dopuszczony do turnieju. W sali gier wraz z niepełnoletnim zawodnikiem, będzie mógł przebywać TYLKO  RODZIC  (opiekun prawny) lub OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ PODCZAS TURNIEJU  wskazana  w/w dokumencie.

 

Informujemy, iż warunkiem uczestnictwa jest złożenie: zgody RODO  na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych PZBil  Wypełniony dokument należy złożyć  podczas odprawy zawodników.

 

Informujemy, iż warunkiem uczestnictwa jest złożenie: oświadczenia COVID-19  Wypełniony i podpisany przez rodziców zawodnika (opiekunów prawnych) dokument należy złożyć podczas odprawy zawodników.

 

Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy, którzy wystartowali co najmniej w jednej edycji zawodów JT w 2020 r.

 

Przypominamy, że ranking Polski juniorów w 2020 w ramach eliminacji do MP juniorów 2021 będzie prowadzony na podstawie 3 najlepszych startów w całym sezonie w ramach Narodowych Junior Tour.  Zatem każdy zawodnik może mieć jeden opuszczony start lub czwarty tzw. najgorszy jego wynik będzie anulowany.  PZBil nie gwarantuj e, że IV turniej cyklu JT zostanie rozegrany do końca bieżącego roku.

 

Prosimy także Kluby aby  rozważyły start zawodników  i zredukowały liczbę zgłaszanych zawodników do koniecznego minimum czyli oddelegowały tylko tych zawodników,  którzy mają realne szanse na awans do MP juniorów 2021.

 

Prosimy także Kluby aby zredukowały liczbę opiekunów zawodników przebywających w salach gier do minimum koniecznego do zapewnieni im bezpieczeństwa i opieki.

 

Obostrzenia sanitarne,

dotyczące profilaktyki Covid-19,  które będą obowiązywały podczas całych zawodów:

 

 • Wszystkie osoby przebywające w Klubie FRAME przez cały czas mają obowiązek noszenia  maseczki zakrywającej usta i nos.  Dotyczy to dorosłych i niepełnoletnich. Osoby nieprzestrzegające tego obowiązku będą wyproszone z Klubu                  a zawodnicy zdyskwalifikowani.
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach  nie mają zgody na zdejmowanie maseczek i grają pojedynki przy stole w maseczkach. Bilard nie jest sportem wysiłkowym,  zatem noszenie maseczki nie będzie wpływało na przebieg gry.
 • Wchodzący do sali gier, są zobowiązani za każdym razem do dezynfekcji rąk.
 • Na terenie całego Klubu nie wolno wnosić i spożywać jedzenia i napojów.
 • Działalność baru będzie ograniczona, możliwość zakupu  tylko wybranych  napojów na wynos.
 • Zawodnicy muszą posiadać swój własny sprzęt do gry (kije, szablony, kredy, podpórki itd.), organizator zawodów udostępni tylko stoły oraz zdezynfekowane bile.
 • Obowiązuje Dress Code Alert, czyli obowiązkowy strój turniejowy a najmniejsze odstępstwa (dotyczące kolorystyki, rodzaju np. spodni czy obuwia lub rodzaju koszulek w tym także „chwilowy”  brak maseczki  będą karane  1 partią dla przeciwnika na start w każdym meczu  lub przy rażącym odstępstwie od przyjętych zasad zawartych w regulaminie sportowym dotyczącym stroju sportowego i turniejowego zawodnik nie będzie dopuszczony do gry lub będzie zdyskwalifikowany.

       

 

Informujemy, iż w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w Kraju (COVID-19) Regulamin Turnieju w dalszym ciągu może ulegać zmianom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik             ZGODA  RODZICÓW ZAWODNIKA    dok. dla PZBil

 

   Wyrażam zgodę na przejazd oraz udział mojego dziecka …………………….  ……..…………..;  

                                                                                                                                                                     imię dziecka                   nazwisko dziecka                

w zawodach sportowych: Narodowy Junior Tour .  które odbędą się w Łodzi  w dniu: 22.11.2020 r.                              Rodzice, opiekunowie prawni oświadczają  jednocześnie,  że:

 u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,  które mogą utrudniać

lub uniemożliwić jego  udział w zawodach.  (Jeżeli są rodzice podają jakie: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Rodzice, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie sportowego wizerunku dziecka, zawodnika                            i opublikowanie zdjęć/filmów  z w/w imprezy sportowej w celach promocyjnych i statutowych PZBil.

Rodzice, są świadomi istniejącymi zagrożeniami  w związku z  pandemią  COVID-19.  

Podpisy opiekunów prawnych dziecka (np. rodziców)

złożone dnia …………… w …………………………….

 

Imię i nazwisko

rodzica – opiekuna prawnego ………………………….  ………………………….. podpis …………………….. 

Imię i nazwisko

rodzica – opiekuna prawnego ………………………….  ………………………….. podpis ……………………..

 

 

 

Oświadczenie trenera – bądź innej osoby pełniącej obowiązki

opiekuna zawodnika podczas w/w zawodów.

Świadom odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że:

 • Posiadam znajomość przepisów PZBil i regulaminu zawodów opublikowanego na www.bilard-sport.pl
 • Zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie.

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dzieci powierzonych mojej opiece.

    W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami, władzami PZBil i społeczeństwem               za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece dzieci na zawodach sportowych, od momentu ich wyjazdu z miejsca odprawy do momentu powrotu tj. w okresie od dnia 22.11.2020 do dnia 23.11.2020 r.

oświadczam, co następuje:

 • Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci – zawodników.
 • Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna, wychowawcy, trenera.
 • Zobowiązuję się do dopilnowania przestrzegania przez moich podopiecznych regulaminów
 • Będę przestrzegał zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci w trakcie przejazdów/przejścia pomiędzy salami gier turniejowych, miejscem noclegowym a salami gier, miejscem żywieniowym a salami gier.           Będą się one odbywały tylko pod moją opieką

 

                          

Czytelne imię i nazwisko  ………………………    …………………………,  

 

                                                                                                                      podpis …………………..

                           składającego oświadczenie i deklarację trenera/instruktora

                                   przyjmującego do wiadomości i ścisłego przestrzegania

 

miejsce ……Łódź…….  dnia .22.11 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE COVID-19

SKŁADANE PRZEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW  PRAWNYCH  UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH

 w dn. 22.11.2020

Ja niżej podpisany ………………………………………………….  ……………………………………………….

wyrażam zgodę na udział 

 

mojego dziecka  ………………………….………….   …………………………………………… .(tel. kontaktowy)……………………..

w zawodach  sportowych w w dniu 22 listopada 2020 r.

rozgrywanych w klubie Frame w  Łodzi.

 

Oświadczam, że na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych w związku, z czym wiąże się możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania klubu Frame w Łodzi                           i regulacjami PZBil, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zawodach  w czasie występowania pandemii.

Zdaje sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w zawodach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19.

Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i życia.

W przypadku zachorowania niezwłocznie poinformuje biuro Polskiego Związku Bilardowego.

Na wypadek zakażenia koronawirusem w czasie trwania turnieju, dojazdu na turniej lub powrotu z turnieju nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora zawodów oraz Polskiego Związku Bilardowego

CŚWIADCZENIE COVID-19

 

Miejscowość …………………………………….data  ……………… podpis ………………………

 

                                                                                                                                                                              

 

INDYWIDUALNA KARTA IDENTYFIKACYJNA  ZAWODNIKA PZBil

 

ZGODA RODO 

 

 

 

………………………  ……………………….                               ……………………………

  ( Imię i nazwisko zawodnika)                                                                    ( data urodzenia)

 

 

………………………………………………………………………………………………                         

(przynależność klubowa-nazwa wg rejestru )

 

                                              Nr  PESEL ………………………………….

 

…………………………                                          ……………………………………..

( Miejscowość , data)                                                   ( podpis zawodnika pełnoletniego

                                                                              podpis opiekuna zawodnika niepełnoletniego )

.                                                                                

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego w/w zawodnika-niepełnoletniego

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 8 ust.1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO)                           z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez:                 Polski Związek Bilardowy  z siedzibą w Kielcach, 

Ministerstwo Sportu  z siedzibą w Warszawie,

East European Billiard Council z siedzibą w Kielc,

Mak Marketing w Kielcach,

 Klub Frame  z siedzibą w Łodzi,

 

 

współzawodnictwo sportowe, statystyka,   – niezbędne do udziału w turniejach PZBil współzawodnictwa Ministerstwa Sportu,  identyfikacja zawodnika, rejestry wyników sportowych.

 

 

 

………………………………                   ………………………………….…..     ……………………….

(data, miejscowość)                                           imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego   –             podpis)

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

 

 

………………………………                   ………………………………….…..     ……………………….

(data, miejscowość)                                           imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego   –             podpis)