Regulamin rozgrywek

REGULAMIN JT 2019

Organizator: Mak Marketing – Kielce

Patronat: Polski Związek Bilardowy

Miejsce: Klub FRAME Łódź, ul. Narutowicza 7/9 – turnieje narodowe
                                       Kielce  – International Junior Tour EEBC **
Terminy:

31.03.2019 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „8 bil” dziewczyny – „8 bil”
13.10.2019 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „9 bil” dziewczyny – „9 bil”
17.11.2019 niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „14/1 bil” dziewczyny – „8 bil”
01.12.2019 * niedziela – godzina 10.00 chłopcy – „10 bil” dziewczyny – „9 bil”

 

*.-może ulec zmianie

                     – zgodnie z przepisami PZBil; rocznik 2002 i młodsi

                     klasyfikacja oddzielna: junior młodszy / juniorka młodsza rocznik 2004- 2007 oraz młodzik

                                                            junior/ juniorka urodzeni w latach 2002-2003)

Stoły:   22 stoły turniejowe  x 9-ft (+3 stoły rozgrzewkowe)

System sportowy:

I etap: 2 x KO system podwójnej przegranej;
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:
   – 96 (128 *  64** ) zawodników – chłopców
   – 32 (48 * 32**) zawodniczek – dziewcząt

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych zawodników z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2018.  W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwalifikacji, dodatkowo brane pod uwagę będą kolejno:

   1. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zawodników w kat chł i dz.)
   2. ranking kroczący JT, (np. International Junior Cup)
   3. data zgłoszenia do turnieju,
   4. kluby i zawodnicy licencjonowani PZBil biorący udział w rankingu Polski PZBil, Poltour  i Best of the East oraz Pucharze Polski Kobiet oraz impezach UKS-ów i akcjach sportowych PZBil, oraz  zawodnicy zgłoszeni przez Okręgowe Związki Sportowe w szczególności członkowie kadr wojewódzkich

Osoby, których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących, zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
Do dyspozycji organizatora pozostają 2 miejsca dla PZBil i 1 miejsce dla gospodarza.
Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia (imię, nazwisko, koniecznie adres e-mail) przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl

 lub: KSDiM PZBil Dariusz Kobacki, ul. Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 795-445-180
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie zwrotny e-mail od organizatora
Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.

Po dokonaniu zgłoszenia kluby otrzymają faktury za opłatę startową nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju.
Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.
Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2018 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.                                Jeżeli zawodnik nie posiada w/w dokumentów – składa wniosek o ich wydanie u sędziego zawodów wraz ze zgodą lekarza i wnosi na miejscu regulaminowe opłaty. W przypadku braku przynależności zawodnika – licencja zawodnika niezrzeszonego  punkty za udział w turnieju przyznawane będą w takim przypadku nie dla klubów zawodników lecz dla gminy/województwa. Wnioski znajdują się na www.bilard-sport.pl/files/organizacja/2009/wniosek_lic_zawodnika_pzbil_2009.pdf

***Składany wniosek musi być podpisany przez rodziców zawodnika i klub sportowy. By otrzymać licencję sportową zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające dopuszczenie do uprawiania sportu bilardowego.  Za brak badań odpowiada klub macierzysty zawodnika i on ponosi konsekwencje. Zawodnicy winni posiadać przy sobie w/w dokumenty oraz dokument tożsamości ze zdjęciem, np. legitymację szkolną.

Strój:

Ze względu na narodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

  • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
  • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
  • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
  • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stylu (np. kanty).Dopuszcza się krój dżinsowy, ale nie materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu. W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki,  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.
Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

Nagrody:

  • Puchary i medale
  • Nagrody rzeczowe
  • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
  • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2020  wg regulaminu MPJ

Postanowienia dodatkowe:

W turnieju międzynarodowym  limit osobo/startów dla zawodników krajowych ogłoszony zostanie w komu-nikacie, z zachowaniem zasady,  że pierwszeństwo startu mają tylko zawodnicy  najwyżej sklasyfikowani                       wg rankingu kroczącego JT . 

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć               z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

 Podczas zawodów wyłącznie Klub FRAME,  MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego.
Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Uwagi organizacyjne:

Opłata startowa wynosi 20 zł za start w każdym turnieju narodowym i 10 euro w turniejach międzynarodowych .              z opłaty zwolnieni są członkowie kadry narodowej.

 

DYMINY , Kielce ul. Ściegiennego 264 ; www.dyminy.pl E-mail:hotel@dyminy.pl tel. +48 41 36 11 400, avaible from 30.05. to 2.06. 2019

single room with breakfast – 130 PLZ, (40 euro) 

twin room with breakfasts – 190 PLZ (  44 euro), 

STELLA  , Kielce ul. Krakowska 374   tel. +48 41 346 51 64;  dw@wetlinapttk.com.plhttp://hotel.ksstella.pl/ 

single room  – 80 PLZ ( 19 euro)

twin room  – 90 PLZ (  21 euro), 

Dyrektor Turnieju
Dariusz Kobacki
Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński