Wielkie święto polskich zawodników.

Na podium turnieju Dynamic Billard Best of the East w Bratysławie znaleźli się tylko bilardziści Polskiego Związku Bilardowego.  Zwycięzcą został Tomasz Kapłan. Zawodnik z Nosanu Kielce w finale pokonał Mariusza Skonecznego 7:3 .  Rywalizację z brązowymi krążkami zakończyli Karol Skowerski (POL) i Sebastian Batkowski (POL)

Łącznie walczyło 80 sportowców z 7 państw: Czechy, Austria, Węgry, Słowacja, Polski, Niemcy i Hiszpania.  Dodać należy, że w najlepszej ósemce było 7 Polaków i Martin Gajanec ze Słowacji.

Zawody w klubie Galaxia przygotowane zostały przy współpracy ze Słowackim Związkiem Bilardowym.  Ze względu na zagrożenie koronawirusem gry odbywały się w czterech turach, a wchodzący do klubu poddawani byli ogólnej kontroli medycznej.

Uczestników witali dyrektor cyklu, prezes East European Billiard Council Marcin Krzemiński i prezes Słowackiego Związku Bilardowego Samuel Koniar.  W sobotę gry prowadzone były w 4-osobowych grupach systemem każdy z każdym. Dwóch najlepszych z każdej grupy awansowało do fazy pucharowej.  Na tym etapie większych sensacji nie było. Najbardziej utytułowani zawodnicy wywalczyli sobie prawo startu w kolejnej rundzie. Tutaj kto przegrywał ten odpadał. Pierwszy odpadł numer dwa rankingu Dynamic Best z 2019 roku Michał Turkowski (POL). Przegrał 3:5 z Koleśem Balazs (SVK).  Następnie Kolesa wyeliminował klubowy kolego Michała Karol Skowerski. W gronie 32 najlepszych było 18 Polaków, 6 Słowaków, 6 Czechów oraz po jednym graczu z Węgier i Austrii. Rozstawiony z numerem 1 Oliver Szolynoki (HUN) , zwycięzca pierwszego w tym sezonie turnieju Dynamic Best w Pardubicach niespodziewanie uległ polskiemu juniorowi Michałowi Urbańskiemu   3:7, a jedyny Austriak Vincent Gomez także poległ w meczu z juniorem Oskarem Jamorskim (POL) 3:7.

Układ sił w 1/16 pokazał, że Polacy mogą zdominować imprezę. Było ich aż 12. Dwóch bilardzistów mieli Słowacy i Czesi. Lider ekipy gospodarzy Jakub Koniar walczył z mistrzem Europy z 2019 roku Mieszkiem Fortuńskim (POL). Przy stanie 6:6 nie trafił jednak ostatniej bili i przegrał 6:7. Szczęście dopisał Czechowi Davidowi Żalmanowi. W kończącym mecz uderzeniu Wiktor Fortuński (POL) wbił do łuzy dziewiątkę i bilę białą.

Do 1/8 finału awansowała jedna kobieta –Izabela Łącka (POL), która wcześniej wygrała rywalizację w grupie, a potem pokonała 7:6 Jaroslava Tichy (CZ).  Niestety w kolejnym pojedynku lepszy od niej był Martin Gajanec (CZ) 7:2. W tej fazie najcięższe boje stoczyli: M. Fortuński-T. Kapłan – 5:7; D. Macioł –K. Skowerski 5:7 i D. Żalman ( CZ)  – D. Jastrząb  (POL) 6:7.

W ¼ finału ostatnia nadzieja gospodarzy Martin Gajanec 5:7 przegrał z Mariuszem Skonecznym.  W pozostałych meczach polsko-polskich Sebastian Batkowski 7:2 wygrał z Grzegorzem Lasotą, T. Kapłan z D. Jastrzębiem 7:4, a K. Skowerski z Konradem Piekarskim 7:3.

W półfinałach zagrało trzech bilardzistów klubu Nosan Kielce ( Skowerski, Kapłan, Batkowski) i jeden z Duetu Lipiński dachy Tomaszów Mazowiecki ( Skoneczny).  W pierwszym meczu Skoneczny wygrał ze Skowerskim 7:5, a w drugim Kapłan z Batkowskim 7:5.

Finał zaczął się bardzo wyrównanie. Było 2:2. Obaj zawodnicy grali ze sobą wielokrotnie i czuli do siebie respekt.  Kapłan jednak był dokładniejszy i ostatecznie wygrał 7:3.

Analizując wyniki z dwóch turniejów należy podkreślić, że junior Dominik Jastrząb po raz kolejny wspaniale spisuje się w walce z seniorami. W Pardubicach był trzeci, a teraz finiszuje na 5 miejscu. Również wysoką dyspozycję pokazuje Grzegorz Lasota. Dwa razy awansuje do najlepszej ósemki.  Drugie i trzecie miejsce ma w swoim dorobku K. Skowerski i wspólnie z O. Szolynoki zgromadzili 150 punktów, co daje im drugą lokatę, za liderem T.Kapłanem 155 pkt.. Kolejni to: Mariusz Skoneczny – 145 pkt. , D. Jastrząb – 135 pkt oraz G. Lasota- 130 pkt.

Wielkie podziękowania dla sponsorów: Dynamic Billard Organization, Iwan Simonis S.A,  Saluc ( Aramith) oraz Samuelowi Koniarowi z słowckiego związku i Martinie Konarikovej za pomoc w prowadzeniu turnieju.

 

A great celebration of Polish players.

Only the pool players of the Polish Billiard Association were on the podium of the Dynamic Billard Best of the East tournament in Bratislava. Tomasz Kapłan was the winner. The competitor from Nosan Kielce defeated Mariusz Skoneczny 7: 3 in the final.  Karol Skowerski (POL) and Sebastian Batkowski (POL) finished the competition with bronze discs.

A total of 80 athletes from 7 countries: Czech Republic, Austria, Hungary, Slovakia, Poland, Germany and Spain fought. It should be added that the best eight were 7 Poles and Martin Gajanec from Slovakia.

The competition in the Galaxia club was prepared in cooperation with the Slovak Billiard Association. Due to the risk of coronavirus, the games were played in four rounds, and those entering the club were subject to general medical control.

The participants were greeted by the cycle director, president of the East European Billiard Council, Marcin Krzemiński, and the president of the Slovak Billiard Association, Samuel Koniar.  On Saturday, the games were played in groups of 4, the Robin Round system. The top two in each group advanced to the knockout stages.  There was no major sensation at this stage. The most titled competitors won the right to start in the next round. Here who was losing was eliminated. The first dropped out of the number two of the 2019 Dynamic Best ranking Michał Turkowski (POL). He lost 3: 5 to Koles Balazs (SVK). Then Koles was eliminated by his club mate Michał Karol Skowerski. Among the 32 best there were 18 Poles, 6 Slovaks, 6 Czechs and one player each from Hungary and Austria. Seeded with number 1 Oliver Szolynoki (HUN), the winner of the first Dynamic Best tournament this season in Pardubice, unexpectedly succumbed to Polish junior Michał Urbański 3: 7, and the only Austrian Vincent Gomez also died in the match with junior Oskar Jamorski (POL) 3: 7.

The balance of power in 1/16 showed that Poles can dominate the event. There were 12 of them. The Slovaks and the Czechs had two pool players. The leader of the host team, Jakub Koniar, fought the 2019 European champion Mieszko Fortuński (POL). At 6: 6, however, he missed the last ball and lost 6: 7. Czech David Żalman was very lucky. In the final stroke, Wiktor Fortuński (POL) pocketed a nine and a white ball.

One woman advanced to the 1/8 finals – Izabela Łącka (POL), who earlier won the competition in the group, and then defeated Jaroslav Tichy (CZ) 7: 6. Unfortunately, in the next duel, Martin Gajanec (CZ) 7: 2 was better than her. In this phase, the toughest battles were fought by: M. Fortuński-T. Priest – 5: 7; D. Macioł –K. Skowerski 5: 7 and D. Żalman (CZ) – D. Jastrząb (POL) 6: 7.

In the quarter of the finals, the last hope of the hosts Martin Gajanec, 5: 7, lost to Mariusz Skoneczny. In the remaining Polish-Polish matches, Sebastian Batkowski won 7: 2 with Grzegorz Lasota, T. Kapłan with D. Jastrzębie 7: 4, and K. Skowerski with Konrad Piekarski 7: 3.

Three Nosan Kielce pool players (Skowerski, Kapłan, Batkowski) and one of the Lipiński duo of Roof Tomaszów Mazowiecki (Skoneczny) played in the semi-finals. In the first match, Skoneczny won 7: 5 with Skowerski, and in the second match, Kapłan with Batkowski 7: 5.

The final started very evenly. It was 2: 2. Both players played together many times and felt respect for each other. The priest, however, was more precise and ultimately won 7: 3.

When analyzing the results from two tournaments, it should be emphasized that junior Dominik Jastrząb is once again doing great in the fight against seniors. He was third in Pardubice, and now he is in 5th place.

Grzegorz Lasota also shows high disposition. He is promoted to the top eight twice. The second and third place is in the achievements of K. Skowerski and together with O. Szolynoki they collected 150 points, which gives them the second place, behind the leader T. Kapłan 155 points. The next ones are: Mariusz Skoneczny – 145 points. , D. Jastrząb – 135 points and G. Lasota – 130 points.

Many thanks to the sponsors: Dynamic Billard Organization, Iwan Simonis S.A., Saluc (Aramith) and Samuel Koniar from the Slovak union and Martina Konarikova for help in running the tournament. The host – Galaxia club did the job very well. The manager and staff actively supported the organizers.

In these hard times when the coronavirus has blocked the sporting life, the EEBC is successful. Thanks to its unique, friendly relations, it prepared another very good tournament. The Polish 9-Ball, which will take place as part of the 5th International Billiard Festival Kielce 2020, is ahead of us.