15 sezon cyklu potwierdził jak ważną rolę odgrywa on w promocji i rozwoju sportu bilardowego w Europie. Dynamic Best jest drugim, po Euro-Tour, międzynarodowym cyklem turniejów w pool bilard. W sezonie 2016 zagrało w nim 253 zawodników z 16 państw. Turnieje odbyły się w następujących miejscach i zagrało w nich:

  • Slovakia 9-Ball – Rużomberok – 60 os, zwycięzca – Jakub Koniar Słowacja,
  • Polish 9-Ball – Kielce – 88 os, zwycięzca – Tomasz Kapłan Polska,
  • Bulgaria 9-Ball – Warna – 70 os, zwycięzca – Ioan Ladanyi Rumunia,
  • Romania 9-Ball – Bukareszt – 81 os, zwycięzca – Mieszko Fortuński Polska,
  • Moldova – 9-Ball – Kiszyniów – 48 os, zwycięzca – Mariusz Skoneczny Polska.

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili bilardziści z: Polski – 69 os, Bułgarii – 45 os, Rumunii – 41 os, Mołdawii – 25 os., Serbii – 18 os. i Słowacji – 16 os. Pozostali uczestnicy przyjechali z: Ukrainy, Czech, Węgier, Białorusi, Rosji, Gruzji, Włoch, USA, Cypru i Macedonii. Nowością w historii cyklu było przeprowadzenie turnieju w Mołdawii. To 12 państwo, w którym gościł Dynamic Best of the East. Ważnym faktem jest duża ilość zawodników z Bułgarii i Serbii, gdzie praca związków narodowych nie jest najlepsza. Tutaj owoce przyniosła współpraca EEBC z klubami. W cyklu nie zagrali bilardziści z Litwy, Łotwy i Estonii. Oni aktywnie uczestniczą w Mezz Baltic Pool League. Mała jest liczba zawodników z Czech, Węgier, Rosji i Ukrainy. W przypadku tych dwóch ostatnich państw duże znaczenie mają koszty udziału i problemy z wizami. Czesi generalnie są bardzo mało aktywni międzynarodowo, a na Węgrzech zaczyna się proces odbudowy ruchu sportowego. Miejmy nadzieję, że powrócą czasy gdy w Pecs startowała duża grupa silnych węgierskich graczy.

Najlepszym zawodnikiem sezonu okazał się Mariusz Skoneczny Polska – 355 pkt , który wyprzedził Michała Turkowskiego Polska – 320 pkt, Ioana Ladanyi Rumunia – 315 pkt, Cristea Ovidiu Rumunia – 240 pkt, i Jakuba Koniar Słowacja – 230 pkt.

Kamery telewizyjne nagrały informacje z turniejów w Polsce, Rumunii i Mołdawii. Z zawodów przekazywano wyniki na żywo. W Polsce stacja Sport Klub retransmitowała półfinał i finał.

Na sprawność przebiegu turnieju miał także wpływ dobrej obsady sędziowskiej. Sędzią głównym w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii był Aleksandru Balas Rumunia. Podziękowania za współpracę należą się: Romanowi Hamorowi, Markowi Potasovi, Samuelovi Koniarowi (wszyscy Słowacja), Grzegorzowi Kędzierskiemu Polska z ekipą TVSports.pl, Vladimirovi Popov Bułgaria i kierownictwu klubów Shark i 9-ball z Warny; Adrianowi i Marii Tabacaru oraz George i Marii Ciontu z King’s Club z Bukaresztu, a także Aleksandrowi Ghetmanet prezesowi federacji Mołdawii.

Od wielu lat strategicznymi sponsorami cyklu są: Dynamic Billard Organization Niemcy, Iwan Simonis S.A. Belgia oraz Saluc S.A. (Aramith) Belgia. Składamy im serdeczne podziękowania za wsparcie naszej imprezy. Dodać należy, że właściciel firmy Dynamic ufundował nagrodę dodatkową dla zwycięzcy rankingu – pokrycie opłaty startowej w cyklu Euro-Tour 2017.

Cykl poprowadziła firma Mak Marketing – Marcin Krzemiński i East European Billiard Council.

The 15th season of the cycle confirmed the importance of promotion and development of billiard sport in Europe. Dynamic Best is the second, after Euro-Tour, international cycle of pool billiard tournaments. 253 players form 16 countries joined the competition in 2016 which took place in the following countries:

  • Slovakia 9-Ball – Ruzomberok – 60 players, the winner – Jakub Koniar Slovakia;
  • Polish 9-Ball – Kielce – 88 players, the winner – Tomasz Kaplan Poland;
  • Bulgaria 9-Ball – Varna – 70 players, the winner – Ioan Ladanyi Romania;
  • Romania 9-Ball – Bucharest – 81 players, the winner – Mieszko Fortunski Poland;
  • Moldova 9-Ball – Kishinev – 48 players, the winner – Mariusz Skoneczny Poland.

The biggest group of players were from: Poland – 69, Bulgaria – 45, Romania – 41, Moldova – 25, Serbia – 18 and Slovakia – 16. The rest of the players came from Ukraine, Czech Republic, Hungary, Belarus, Russia, Georgia, Italy, USA, Cyprus and Macedonia.

The new idea was to organize the tournament in Moldova. It has been the 12th host country of Dynamic Best of the East. An important fact is the big group of players from Bulgaria and Serbia where the billiard organizations’ activities are below expectations. In this case the cooperation between EEBC and billiard clubs was essential. Players from Lithuania, Latvia and Estonia didn’t participate in the cycle as they were taking part in Mezz Baltic Pool League. Also the number of players from Czech Republic, Hungary, Russia and Ukraine was very small. Regarding Russia and Ukraine the reason seems to be the participation costs and visa issues. Czechs in general don’t take part in international tournaments and Hungary has just started to rebuild billiard sport. We hope that the times when big group of Hungarian players played in Pesc will be back.

The best player of the season became Mariusz Skoneczny Poland – 355 pts, the second was Michal Turkowski Poland – 320 pts, the third was Ioan Ladanyi Romania – 315 pts, the fourth was Cristea Ovidiu Romania – 240 pts and the fifth was Jakub Koniar Slovakia – 230 pts.

TV cameras recorded the games in Poland, Romania and Moldova. Also the live scoring was provided. Sport Klub TV retransmitted the semifinal and final of the tournament in Poland.

A very good team of the referees was necessary for the smooth organization of the cycle. Aleksandru Balas Romania was the head referee in Poland, Romania, Bulgaria and Moldova. Many thanks to: Roman Hamor, Marek Potas, Samuel Koniar (all from Slovakia), Grzegorz Kedzierski Poland with TVSports.pl crew, Vladimir Popov Bulgaria and the owners of the clubs Shark and 9-Ball from Varna – Adrian and Maria Tabacaru and George and Maria Ciontu from King’s Club from Bucharest and the president of federation from Moldova – Aleksander Ghetament.

For many years the strategic sponsors of the cycle have been: Dynamic Billard Organization Germany, Iwan Simonis Belgium and Saluc (Aramith) Belgium. We would like to thank them for their support. It is worth to mention that the owner of the Dynamic Company has founded an extra prize for the winner of the ranking – covering the costs of entry fee – participation in Euro-Tour 2017 cycle.

The cycle was led by Mak Marketing – Marcin Krzeminski and East European Billiard Council.