Vilmos Foldes zwyciężył w Hungarian Open

Zawodnik gospodarzy Foldes Vilmos został zwycięzcą ostatniego tegorocznego turnieju z cyklu Dynamic Billard Best of the East. Zawody rozegrane zostały w klubie bilardowym „Fordan”, a na starcie stanęło 88 zawodników. W finale na stałe mieszkający w Pecsu Vilmos pokonał zawodnika z Czech Michała Gavenciaka 9-2. W meczu o trzecie miejsce Mateusz Śniegocki (Polska) zwyciężył z najmłodszym uczestnikiem zawodów, Ukraińcem Artiomem Koszewojem 9-5. W pierwszej ósemce znaleźli się jeszcze: Vitaly Shulajev (Rosja), Robert Zachar (Polska), Kristian Bence (Węgry) i Dorde Radulović (Serbia i Czarnogóra).
Turniej w Pecsu kończył tegoroczne rozgrywki Dynamic Billard Best of the East 2004. Czas więc na podsumowania. Zwycięzcą łącznego rankingu został młody zawodnik z Polski Mateusz Śniegocki. Bilardzista reprezentujący barwy klubu Hades Poznań wykazał się najrówniejszą formą. Przypomnijmy, że w pierwszych zawodach rozegranych w Polsce został ich tryumfatorem. Na Słowcji zakończył rozgrywki na 17 pozycji. Drugie miejsce zajął podczas turnieju w Chorwacji, a w kończących cały cykl zawodach w Pecsu był trzeci. Łącznie zgromadził na swym koncie 315 punktów i wyprzedził drugiego w klasyfikacji Michała Gavenciaka o 20 pkt. Zajmując wysokie lokaty Mateusz wzbogacił swe konto o 1.840 euro. Dodatkowo otrzymał kija bilardowego BEAR ufundowanego przez głównego organizatora firmę MAK Marketing, a w przyszłym roku koszt udziału w zawodach Pucharu Europy Euro Tour pokryje mu firma Dynamic z Niemiec i PZBil. W sumie Śniegocki zarobił więc ok. 18.000 zł. Jest on również pierwszym zawodnikiem z Polski, który na 3 miesiące przed zakończeniem sezonu może być pewny powołania w skład kadry narodowej mężczyzn na rok 2005. Równie dobrze zawody wspominał będzie Michał Gavenciak, który został sklasyfikowany na drugiej pozycji. Sympatyczny zawodnik z Pragi wygrał łącznie w czterech turniejach 1.400 euro, a w turniejach Euro Tour w przyszłym sezonie koszt opłaty startowej pokryje mu firma IBP. Bardzo dobre trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji zajął Michał Turkowski (Polska). Na czwartej pozycji zawody zakończył kolejny gracz z Polski Paweł Rogalski. Dwaj ostatni mieli przed zawodami na Węgrzech szansę na drugie miejsce (dające dodatkowy bonus w postaci dofinansowania do turniejów Euro Tour), niestety nie wytrzymali „ciśnienia” i podczas zawodów w Pecsu ulegli teoretycznie słabszemu rywalowi. Dodać należy, że w ich spotkaniach widać był więcej strachu i kalkulacji, a niżeli prawdziwej gry.
Łącznie w rankingu Best of the East 2004 sklasyfikowanych zostało ponad 250 zawodników, reprezentujących 13 państw Europy Wschodniej. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć przy stołach bilardowych w oficjalnych zawodach EPBF zawodników z Rumunii i Armenii. Jeżeli chodzi o obsadę, to zagrali wszyscy którzy liczą się dzisiaj w Europie. Przy stołach bilardowych mogliśmy zobaczyć medalistów mistrzostw Europy: Sandora Tota, Radosława Babicę, Mariusza Rotera, Ivice Putnika, R. Sudica, znanych już w Europie Klasovica, Svilara, Stiepanova, jak również mistrza świata juniorów Voldesa Vilmosa, czy wielokrotnych medalistów mistrzostw Europy juniorów: Śniegockiego, Skowerskiego, Łopotkę czy Koszewoya. Łączna pula nagród gotówkowych przekroczyła 13.000 euro. Zawody okazały się więc strzałem w „10” i już dzisiaj wiele krajów jest gotowych do organizacji przyszłorocznego cyklu, w którym czeka kilka zmian. Jest propozycja, aby pula nagród w każdych zawodach wzrosła do 4.000 euro. Zwycięzca łącznego rankingu otrzyma dodatkowo gratyfikację finansową w wysokości 1.000 euro oraz kija bilardowego Bear. Zawodnicy będą mogli również zobaczyć nowe miejsca w Europie, albowiem chęć organizacji zgłosiła m.in. Rumunia, Ukraina oraz tradycyjnie Polska, Słowacja i Węgry. Można planować, że w przyszłym roku odbędzie się pięć turniejów. Szczegóły poznamy jednak za miesiąc po szczegółowych rozmowach z organizatorami i sponsorami. Właśnie dla nich należą się ogromne słowa podziękowania. A byli nimi: DYNAMIC BILLARD z Niemiec – sponsor generalny, IWAN SIMONIS i SALUC z Belgii oraz MAK Marketing z Polski, która była głównym organizatorem imprezy.
Słowa podziękowania należą się również klubom-gospodarzom zawodów, którymi byli: Duet i Caffe Don w Tomaszowie Mazowieckim, Golden West i Saturnus w Komarnie, PC Club w Splicie oraz Fordan Centre w Pecsu. Zawody sędziowali: Grzegorz Kędzierski (sędzia główny), Dariusz Kobacki (obaj z Polski), Dana Śustaćkova (Czechy), Vilmos Foldes (Węgry).

Vilmos Foldes has won in Hungarian Open

The host player Foldes Vilmos has become the winner of last this year tournament of Dynamic Billard Best of the East cycle. This tournament was played in „Fordan” billiard club in Pecs and there started 88 players. In the final match, Vilmos, who is living in Pecs, won with Michal Gavenciak from Czech Republic 9-2. In the match of 3rd place, Mateusz Śniegocki (Poland) won with the youngest player of this games – Artiom Koshevoy (Ukraine) 9-5. On the Top 8 there were also: Vitaly Shulajev (Russia), Robert Zachar (Poland), Kristian Bence (Hungary) and Dorde Radulović (Serbia & Montenegro).
The tournament in Pecs ends Dynamic Billard Best of the East 2004 cycle. Now is the time to account. The winner of final ranking become young player from Poland – Mateusz Śniegocki. This billiard player, who plays in Hades Poznań billiard club, showed the most equal form. As we remember, he won the first tournament, which was played in Poland. In Slovakia he ended game at 17th place. Then he took the 2nd place during tournament in Croatia and were the 3rd in last tournament in Pecs. He total collected 315 points and left behind the 2nd in ranking – Michał Gavenciak by 20 points. Mateusz earned 1.840 EUR by taking up high positions. Additionally, he got BEAR billiard cue, founded by main organizer of the tournament – MAK Marketing, and in the next year all costs of taking part in European Cup Euro Tour will be covered by Dynamic from Germany and Polish Billiard Association. So Mateusz Śniegocki got almost 4.000 EUR. He is also the first Polish player, who can be sure of award into Polish national men team in 2005 year on 3 months before the end of this season. Also Michał Gavenciak, who is classified on the 2nd place, will nice remember this competition. This friendly player from Prague won total 1.400 EUR in 4 tournaments and in the next year all costs of entry fees in Euro Tour will be covered by IBP. Very good 3rd place in the final ranking was taken by Michał Turkowski (Poland). On the 4th place was classified another player from Poland – Paweł Rogalski. This two players before tournament in Hungary had got chance of take 2nd place (performed by additional bonus of refund costs in Euro Tour), unfortunatelly they were not kept the pressure and during competition in Pecs they lost with teoretical worse rivals. It should be said, that there were showed more fear and calculation than the real game in their matches.
In the final ranking of Best of the East 2004 there was totally classified over 250 players, representing 13 countries of East Europe. The first time we have seen players from Romania and Armenia at the pool tables in official tournaments of EPBF. According to casting, in the tournament took part all of players, who are nowadays respected in Europe. At the pool tables we have seen the medallists of European Championships: Sandor Tot, Radosław Babica, Mariusz Roter, Ivica Putnik, R. Sudic, very well known in Europe Klasovic, Svilar, Stiepanov, and also Youth World Champion Vilmos Foldes, and multimedallists of Youth European Championships: Śniegocki, Skowerski, Łopotko or Koshevoy. Total prize of money exeeded 13.000 EUR. This competitions turned out as the hit in the bull’s eye and today many countries are prepared to organize next year’ cycle, in which there will be some changes. There is a proposition to enlarge the total money prize to 4.000 EUR in each competition. The winner of final ranking will additionally win 1.000 EUR and the Bear billiard cue. Players will can see some new places in Europe, because the wish of organize tournaments were entered by i.a. Romania, Ukraine and traditionally Poland, Slovakia and Hungary. We are planing, that in the next year there will be played five tournaments. More details will be known next month, after particular meetings and conversations with the organizers and sponsors. Exactly for them we are giving the huge thanks. And they were: DYNAMIC BILLARD from Germany – general sponsor, IWAN SIMONIS and SALUC from Belgium and MAK Marketing from Poland – general organizer.
Thanks are also supplied to clubs – hosts of tournaments, which were: Duet and Caffe Don in Tomaszów Mazowiecki, Golden West and Saturnus in Komarno, PC Club in Split and Fordan Centre in Pecs. Competitions were refereed by: Grzegorz Kędzierski (general referee), Dariusz Kobacki (both from Poland), Dana Śustaćkova (Czech Republic), Vilmos Foldes (Hungary).